zo 21 mei 2017  om 9.30 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
kerkdienst

Welkom en afkondigingen

Lied 213:1,2,3 (Morgenglans der eeuwigheid)
 
Groet en bemoediging:
 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, in de heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat Hij begon.
 
Aansteken van de Bijbelkaarsen
 
Lied 8b:1,2,3,4,5 (Zie de zon, zie de maan)
 
Gebed om ontferming
 
Lied 413:1,2,3 (Grote God, wij loven U)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 65:17-25
 
Lied 98:1,2 (Zing een nieuw lied voor God de Here)
 
Schriftlezing: 2 Petrus 3:1-13
 
Gezongen acclamatie: Lied 339a
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 747:1,2,4 (Eens komt de grote zomer)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte
 
Lied 769:1,6 (Eens, als de bazuinen klinken)
 
Zegen

Collecte uitgang:Leprazending
Peuteroppas: Jeannette van Ginkel
Bijzonderheden: Kindernevendienst

21 mei: Leprazending
Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Wij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Onze hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten. Met een klein efficiënt team van medewerkers en vrijwilligers zetten we ons in om mensen met lepra een hoopvolle toekomst te geven. Lepra-zending werkt internationaal samen in ‘The
Leprosy Mission Global Fellowship’. Door slimme samenwerking kunnen we de aanpak per regio afstemmen en meer leprapatiënten helpen. Dit doen we al meer dan 140 jaar.
Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw sa-men met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.
Komt u ook in navolging van Jezus samen met ons in actie om kostbare levens te herstellen? Alvast bedankt voor de hoop die u kunt bieden aan mensen met lepra!

terug