zo 13 aug 2017  om 9.30 uur te Steggerda
Voorganger: Ds. H. Procee, Vledder
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

stil gebed

intochtlied: Psalm 29 : 1 en 2

bemoediging en groet

vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
vg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A.  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON.
vg. Genade zij u en vrede van God. De Vader
      en van onze Heer Jezus Christus.
A.  AMEN

drempelgebed

zingen: Psalm 29 : 6

Kyrie-gebed

opmaat tot gloria

glorialied: lied 305
 
dienst van het woord
gebed
 
lezen: Psalm 93   door de lector

zingen: lied 93
 
lezen: Matteüs 14 : 22 – 33  door de lector

zingen: lied 917

overdenking  “Wees niet bang”

orgelspel

zingen: lied 918 -  Stem die de stenen breekt 
 
gebeden en gaven

dankgebed - voorbeden – stil gebed - ‘Onze Vader……’

inzameling van de gaven

slotlied: lied 90a : 1, 2, 3 en 6
 
heenzending en zegen  

allen: Amen.

Collecte uitgang: Zending
Peuteroppas: Fokje Peereboom 

terug