zo 22 okt 2017  om 9.30 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. L. Cnossen, Oosterwolde
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 107: 1 en 4

Moment van stilte

Groet en bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
    door Jezus Christus de Heer, in de heilige Geest.

A: AMEN

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer

A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A:  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON

Drempelgebed

Thema van de dienst    

Zingen: Lied 280: 1, 4 en 7

Kyriegebed

Zingen: Lied 146c: 1, 5 en 6               

Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing: Jeremia 8: 4-11   

Zingen: Lied 313: 1, 3 en 4                    

Tweede schriftlezing: Matteüs 9: 1-8

Zingen: Lied 534                 

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 630: 1, 2 en 3              

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 423
                                                                                   

Zegen, beantwoord met ‘Amen, amen, amen’

Collecte uitgang: Jeugdwerk in eigen gemeente
Peuteroppas:       Mirjam van Ginkel
Bijzonderheden:  kindernevendienst
 

terug