Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2
Kerkenraad
 Aan de Protestantse Gemeente Lindestreek is één fulltime predikant verbonden. Verder kent de kerkenraad 4 ouderlingen, 4 diakenen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester die geen zitting heeft in de kerkenraad. De verkiezing van ambtsdragers vindt in de even jaren in de maand januari plaats. De kerkenraad kent op dit moment geen vacatures. Het blijkt wel steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden. De komende jaren moet er rekening worden gehouden met vacatures binnen de kerkenraad.
  
Eredienst
 Elke zondag wordt er afwisselend in Steggerda en Noordwolde een kerkdienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten op Biddag voor gewas en arbeid, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag, Kerstavond (in De Duker in Noordwolde), Eerste Kerstdag en op Oudejaarsavond. In samenspraak met de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwolde gaat de predikant van Gemeente Lindestreek voor in één van de drie diensten aan de Spokeplas in Noordwolde. Samen met HH. Petrus en Paulusparochie organiseert zij op derde advent een oecumenische Kerstzangdienst in Steggerda.
 
In de kerkdiensten wordt er gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling, Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, en van een beamer. De schriftlezingen worden door een lector (gemeentelid) verzorgd. De gemeentezang wordt meestal begeleid door een organist, maar ook wordt in een aantal diensten de samenzang begeleid door bijvoorbeeld c.m.v. Crescendo uit Steggerda. Verder brengt de leeftijd van de organisten met zich mee dat er naar nieuwe organisten moet worden omgekeken. Op dit moment volgen twee gemeenteleden lessen kerkorgel.
 
De opbouw van de diensten kent veelal een traditionele opbouw, d.w.z. volgens de oecumenisch-protestantse orde van dienst zoals die in het Dienstboek voorkomt.
 
Evenals in veel andere gemeenten neemt ook in de Protestantse Gemeente Lindestreek het zondagse kerkbezoek af. Wat echter vooral in het oog springt, is dat jongere generaties nauwelijks de zondagse eredienst bijwonen. Dit is naar de toekomst een punt van grote zorg.
 
Aandachtspunten:
  • Hoe houden we jeugd/jongere generaties betrokken bij de kerk? Hoe maken we kerkdiensten voor hen aantrekkelijk?
  • Grotere variëteit aan diensten en binnen diensten. Bij dit laatste valt onder andere te denken aan koren en muziekgroepen die hun medewerking aan kerkdiensten verlenen, maar misschien moeten we ook wel vaker out of the box denken.
 
Kerkrentmeesterlijk beheer
 De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft 3 kerkgebouwen, 2 verenigingsgebouwen, 1 pastorie en 3 begraafplaatsen in haar bezit. Het kerkgebouw in De Hoeve is aan de kerkdienst onttrokken en wordt verhuurd. De begraafplaats van Vinkega is recentelijk overgedragen aan de Stichting Behoud Finkegea. De begraafplaats van Noordwolde is in een aparte stichting ondergebracht, die stichting draagt zorg voor beheer en exploitatie. Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. Voor beide kerken geldt dat de kosters hun werk op vrijwillige basis doen. Ook het schoonmaken van de kerkgebouwen en verenigingsgebouwen gebeurt door vrijwilligers. Financieel is de gemeente gezond en hoeft zich wat dat betreft voor de nabije toekomst geen zorgen te maken.
 
Het college van kerkrentmeesters kent twee ouderling-kerkrentmeesters, een kerkrentmeester, een boekhouder en twee personen die toezien op de staat van onderhoud van de gebouwen in Steggerda en Noordwolde, waarvan één persoon tevens ouderling-kerkrentmeester is.
 
Het College van Kerkrentmeesters beheert 253 hectare land. De gronden in eigendom worden in principe niet verkocht. Het sluiten van pachtovereenkomsten en het innen van de pacht loopt via het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG).
 
Voor uitgebreide toelichting over de beheerszaken van het college van kerkrentmeesters, zie bijlage.
 
Aandachtspunten:
  • Wat doen we met het vermogen van de gemeente?
  • Hoe laten we gemeenteleden hun financiële verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat er vanuit de gemeente gebeurt?
  • Onderzoek naar mogelijkheden om ook andere activiteiten in de kerkgebouwen te organiseren.
terug