Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3
Diaconie
Het college van diakenen omvat vier leden. Behalve het collecteren tijdens de kerkdiensten en het assisteren bij de viering van het heilig avondmaal is het college verantwoordelijk voor de materiele hulp die vanuit de gemeente wordt geboden.
 
De diaconie haalt haar inkomsten grotendeels uit grondbezit. Het college bezit op dit moment 62.5690 hectare land. De gronden in eigendom worden in principe niet verkocht. Het sluiten van pachtovereenkomsten en het innen van de pacht wordt geregeld door de penningmeester van de diaconie.
 
Aandachtspunten:
  • Het diaconaal bewustzijn binnen de gemeente vergroten.
  • Inzichtelijk maken welke diaconale projecten en doelen worden gesteund.
 
 
Kinderen / jeugd
De Protestantse Gemeente Lindestreek kent een jeugdraad die bestaat uit de jeugdouderling en jeugddiaken. Daarnaast zijn er ook andere betrokken bij de kinderen en jeugd binnen de gemeente.
 
Voor de jongste kinderen is er elke zondag crèche tijdens de kerkdienst. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst, welke gehouden worden tijdens de erediensten van kerkelijke feestdagen, in de adventstijd, 40-dagentijd en nog een aantal zondagen door het jaar. Streven is om in ieder geval eenmaal per maand kindernevendienst te houden. De gemeente kent veel kleine kinderen en zoals het zich nu laat aanzien blijft dat de komende jaren ook zo. Op dit moment is er voldoende leiding en loopt de kindernevendienst goed wat opkomst betreft.
 
Catechese wordt momenteel niet gegeven. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit weer op te starten. Vanuit de jeugdraad worden er wel activiteiten opgezet om de (middelbare school) jeugd bij de kerk te betrekken. Ondanks het gevarieerde aanbod van activiteiten, niet altijd kerkgebonden, is de belangstelling vanuit deze groep gering.
 
Aandachtspunten:
  • Continuïteit met betrekking tot de kindernevendienst.
  • Zoeken naar manieren om de jeugd bij het geloof en de kerk betrokken te houden.
 
Pastoraat
Het pastoraat wordt in de Protestantse Gemeente Lindestreek verzorgd door de predikant, pastorale ouderlingen (op dit moment één persoon) en contactpersonen. Omdat er slechts één pastorale ouderling is, is er bijstand in het pastoraat middels een emeritus predikant. Pastoraat bij geboorte en sterven en het zgn. crisispastoraat neemt de predikant voor zijn rekening. Ook contactpersonen onderhouden het contact vanuit de gemeente met oudere gemeenteleden, chronisch zieken en brengen een bezoek na geboorte.
 
Vijfmaal per jaar is er Pastoraal Beraad waarin de zaken aangaande het pastoraat binnen de gemeente worden besproken. Daarnaast organiseert het Pastoraal Beraad ook de gezellige ouderenmiddag eind januari/begin februari.
 
Ook hier geldt dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden die in het pastoraat werkzaam willen zijn.
 
Aandachtpunten:
  • Voorkomen dat alleen de inner circle van de gemeente pastorale aandacht krijgt.
  • Motiveren van gemeenteleden om namens de gemeente bezoekwerk te willen doen.
 
Vorming en Toerusting
De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft voor een kleine gemeente een uitgebreid aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting. Behalve avonden waarin onderwerpen aan de orde komen die direct verband houden met het geloof, worden er ook culturele, creatieve en actieve activiteiten aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn de creatieve middagen in De Kosterije voor ouderen en het liturgisch bloemschikken in het Anker. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is goed te noemen. Ook mensen van buiten onze gemeente bezoeken deze bijeenkomsten.
 
Aandachtspunten:
  • Hoe kunnen we meer mensen interesseren voor het aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting?
 
 
terug