Hoofdstuk 5 Bijlage COLLEGE KERKRENTMEESTERS Hoofdstuk 5 Bijlage COLLEGE KERKRENTMEESTERS
De financiële en materiële verantwoordelijkheid berust bij het College van Kerkrentmeesters. Dit college is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en behoeft voor de rechtshandelingen genoemd in artikel 9 van ordinantie 11 instemming van de kerkenraad.
 
Visie
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële zin te scheppen om het vieren, leren en dienen vorm en inhoud te geven. Van deze drieslag behoren vooral de voorwaardenscheppende activiteiten voor het vieren en leren tot de taak van het college van kerkrentmeesters.
 
Bezit: te verdelen in grond en financiële middelen
Voor de uitvoering van zijn taak heeft het College van Kerkrentmeesters de beschikking over inkomsten uit het grondbezit en financiële beleggingen.
 
De grootte van het grondbezit van het College van Kerkrentmeesters is per 1 juni 2016 253 hectare. Het betreft grond die wordt verpacht aan ofwel in erfpacht is.
 
Uitgangspunten hierbij zijn:
de gronden in eigendom worden in principe niet verkocht;
de gronden worden bij voorkeur bij afloop van de pacht opnieuw verpacht aan de zittende pachter of aan gemeenteleden;
de erfpacht gronden kunnen via inschrijving worden uitgegeven. een pachter mag niet onderverhuren met uitzondering van wisselbouw;
pachtgrond van het College van Kerkrentmeesters kan eventueel geruild worden, maar dan binnen de gemeente Weststellingwerf;
stopt het bedrijf omdat er bijvoorbeeld geen opvolger is, dan mag de pachter het niet onderverhuren; het gepachte land mag doorgaan van vader/moeder op zoon/dochter;
er wordt met behulp van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) gezorgd dat de pachtsom op peil blijft. Het KKG draagt ook zorg voor het innen van de pacht, sluiten van pachtovereenkomsten, bemiddeling bij verpachting.
 
Beheer en middelen
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle drie uitgangspunten toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting, rekening en balans op die ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd.
Jaarlijks legt het College van Kerkrentmeesters op een gemeenteavond verantwoording af aan de gemeente over de inkomsten en de besteding van de middelen. Het College van Kerkrentmeesters houdt de gemeente periodiek op de hoogte van de gang van zaken, de binnengekomen middelen, eventuele acties en de opbrengst van collecten.
 
Het financiële beleid van het College van Kerkrentmeesters is erop gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende begroting overlegd kan worden. Het college draagt zorg voor een dekkende verzekering van de bezittingen en aansprakelijkheid. De verzekering van materiele zaken is ondergebracht bij Donatus.
 
Beheer onroerende zaken
Onderhoud en exploitatie van de onroerende zaken, waaronder de kerkelijke gebouwen met de inrichting en de omliggende gronden, de begraafplaatsen en de daarbij behorende baarhokjes, toegangswegen tot de kerkelijke gebouwen komen voor rekening van de kerkelijke gemeente.

 
terug