Hoofstuk 1 Hoofstuk 1
Algemene gegevens Protestantse kerk Steggerda, Vinkega en De Hoeve behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Protestantse gemeente  Lindestreek te Steggerda
Telefoonnummer (facultatief): 0561 433275
RSIN/Fiscaal nummer: 002669079
Website adres: http://gemeentelindestreek.protestantsekerk.net
E-mail: Scriba.lindestreek@gmail.com
Adres: Olderberkoperweg 1
Postcode: 8391 TE
Plaats: Noordwolde
Postadres: Olderberkoperweg 1
Postcode: 8391 TE
Plaats: Noordwolde
 
De Protestantse gemeente Lindestreek te Steggerda is een geloofsgemeenschap die be- hoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeen- schap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacra- menten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wet- boek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het be- stuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeen- ten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op.
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenoot- schap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeen- te Lindestreek te Steggerda.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad elf leden, die wor- den gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrent- meesters telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De ker- kenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zo wel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangele- genheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
terug