zo 20 mei 2018  om 9.30 uur Noordwolde
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst

Welkom en mededelingen
 
Lied 68:1,7 (God richt zich op, de vijand vlucht)
 
Groet, bemoediging en drempelgebed:
 
Vg.         Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, in de heilige Geest.
Gem.    Amen.
Vg.         Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gem.    die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.         O God, keer U naar ons toe
Gem.    en doe ons weer leven met hart en ziel.
Vg..        Laat ons, o Heer, uw liefde zien
Gem.    en geef ons uw heil.
Vg.         O Heer! – hoor ons gebed
Gem.    en laat ons geroep tot U komen.
Vg.         Amen.
 
Aansteken van de Bijbelkaarsen
 
Lied 683:1,2,3,4 (’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest)
 
Gebed om ontferming
 
Lied 146c:1,7 (Alles wat adem heeft love de Here)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Psalm 51
 
‘Geest die in macht en majesteit’ (melodie: Lied 670)
 
Geest die in macht en majesteit
gelijk aan Zoon en Vader zijt
keer U tot ons en stort uw kracht
in ’t mensenhart dat U verwacht.
 
Ontsteek in ons uw vuur en laat
ons vuur zijn voor wie met ons gaat:
al wat wij zijn zal dienen tot
de lof en eer van onze God.
 
Laat vol vertrouwen, goede Geest,
ons opgaan naar het eeuwig feest
en zien in ’s Vaders koninkrijk
de Zoon, in liefde Hem gelijk.
 
Schriftlezing: Johannes 20:19-23
 
Gezongen lofprijzing (Lied 339a)
 
Prediking
 
Muzikale bijdrage van Crescendo
 
Afscheid van de kindernevendienst
 
Lied 834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
 
Dankgebed en voorbeden
 
Collecte
tijdens de collecte: Elly & Rikkert, Samen (https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw)
 
Lied 675:1,2 (Geest van hierboven)
 
Zegen

Collecte uitgang:   Zendingscollecte
Peuteroppas:        Cornelia Hensbergen
Bijzonderheden:    Pinksteren
Medewerking:       Christelijke Muziekvereniging Crescendo

 

terug