zo 19 aug 2018  om 9.30 uur Noordwolde
Voorganger: Da. L.P. Cnossen, Oosterwolde
Kerkdienst


Welkom
Aanvangslied: Lied 139: 1 en 2
Moment van stilte
Groet en bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
     door Jezus Christus de Heer, in de heilige Geest.

A: AMEN

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer

A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A:  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON

Drempelgebed

Thema van de dienst    

Zingen: Lied 217: 1, 3 en 4 

Kyriegebed

Glorialied: Lied 713: 1 en 2

Gebed van de zondag

Eerste lezing uit de bijbel: Jesaja 35: 1-10    

Zingen: Lied 146a: 1, 2 en 4

Tweede lezing uit de bijbel: Marcus 7: 31-37

Zingen: Lied 534

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 848: 1, 2, 3 en 4         

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4                       

Zegen, beantwoord met ‘Amen, amen, amen’
 
Zegen
Collecte uitgang:    Unicef
Peuteroppas:         Rinske van der Draai
Noordwolde
9.30 uur


 

terug