zondag 26 maart 2023 om 9.30 uur te Steggerda

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Voorganger(s): Ds. A.C. Meesters


Orgelspel

Welkom en mededelingen


Lied 216:1,2,3 (Dit is een morgen als ooit de eerste) 
Groet en bemoediging
 
Aansteken Bijbelkaarsen

Uitleg liturgisch bloemstuk


Lied 8b:1,2,3,4,5 (Zie de zon, zie de maan) – beamer  
 
Gebed van toenadering
Gezongen gebed voor de nood van de wereld: Lied 561:1,2,3,4 (O liefde die verborgen zijt) 
 
40-dagenproject Kindernevendienst
Projectlied: ‘Verander je mee?’ (melodie: Lied 536) Orgelbegeleiding
Kinderen naar de kindernevendienst
 
Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Ezechiël 36:11-14

Schriftlezing: Johannes 11:1-7 en 17-44

Lied 653:1,4,7 (U kennen, uit en tot U leven) 
 
Prediking

Orgelspel

 
Lied 213:1,2,4 (Morgenglans der eeuwigheid) 

Dankgebed en voorbeden

Collecte voor diaconie en kerkrentmeesterlijk beheer

Lied 556:1,2,4 (Alles wat over ons geschreven is) 

Zegen

Orgelspel

 
De uitgangscollect
e is bestemd voor Werelddiaconaat

Berichten 
Zondag 2 april: dienst in de kerk te Steggerda met ds. Alco Meesters als voorganger; zesde zondag van de Veertigdagentijd. Aanvang 9.30 uur.
De dienst van Palmzondag is in de kerk te Steggerda, de kinderen gaan Palmpasenstokken maken.
Na de dienst is er koffiedrinken in het Anker.
Voedselbank
Het product van de maand april: groente in pot of blik, houdbare melk, thee, koffiemelk, broodbeleg. En natuurlijk alles wat u wilt geven is welkom zoals aardappels, koffie
Orgelspel
Uitgangscollecte is bestemd voor Leger des Heils

DENKT U OM DE TIJD AANVANG 9.30 UUR  ZONDAG 26 MAART
 

Collecte uitgang:  Missionair werk

terug