zo 25 feb 2018  om 10.00 uur te Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Tweede zondag in de Veertigdagentijd (Doopdienst)

Welkom en mededelingen
 
Zingen: Psalm 25:1,2 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
 
Groet en bemoediging:
 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, in de heilige Geest.
Amen.
 
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat Hij begon.
 
Gebed
 
Lied 218:1,2,3,5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
 
Binnenbrengen van de dopelingen
 
Uitleg over de doop
 
Presentatie van de dopelingen
 
Zingen: Lied 347:1,2,3 (Here Jezus, wij zijn nu)
 
Doopgebed
 
Geloften van doopouders en gemeente
 
Bediening van de doop
 
Ontsteken en overhandigen van de doopkaars door de ouderling
 
Gedichtje door Marco Kuperus
 
Zingen: ‘Weet je dat de Vader je kent’ (ELB 471:1,2)

40-dagenproject Kindernevendienst: ‘Ik praat met je’
 
Projectlied ‘Kijk eens om je heen’ (AWN II/28:1,2)
 
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Marcus 9:2-10
 
Zingen: Lofprijzing (Lied 339a)
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Zingen: Lied 1009:1,2,3 (O lieve Heer, geef vrede)
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader:
 
Collecte
 
Zingen: Lied 867:1,2 (Loof overal, loof al wat adem heeft)
 
Zegen
 
Mogelijkheid om de doopouders te feliciteren

Collecte uitgang: Kerk in Actie - Uit de schulden
Peuteroppas:      Froukje van der Draai

God,
om hemelse momenten
stemmen klinken
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven


 

terug