zo 1 apr 2018
Voorganger: ds. A Meesters
Eerste Paasdag

Welkom en mededelingen

Zingen voor de dienst:
 
Lied 624:1,2,3 (Christus, onze Heer, verrees) 
 
Lied 619:1,2,3,4 5,6 (Lof zij God in de hoogste troon) 
 
Luiden van de klok
 
Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars
 
Nadat de Paaskaars op de standaard is geplaatst – Lied 632:1 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven) Muzieknotatie
 
Welkom en mededelingen
 
Groet en bemoediging:
 
Vg.      Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer in de heilige Geest.
Gem.   Amen.
Vg.      Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vg.      Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem.   en niet loslaat het werk van zijn handen.
Vg.      De Heer is waarlijk opgestaan!
Gem.   Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
 
Lied 637:1,2,3,4 (O vlam van Pasen, steek ons aan) 
 
Gebed om ontferming
 
Lied 117a:1,2 (Gij volken loof uw God en Heer) 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Afsluiting project kindernevendienst: ‘Ik geef je de toekomst’
 
Projectlied: ‘Kijk eens om je heen’
 
Schriftlezing: Johannes 20:1-18
 
De morgen staat vol vrolijk licht (melodie: Daar juicht een toon)
 
De morgen staat vol vrolijk licht,
de schepping heeft zich opgericht,
want zie: de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
 
Vergeefs gaan vrouwen naar het graf,
dat schuilplaats aan het leven gaf,
want zie: de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
 
De mannen zoeken tevergeefs,
naar wie het graf geschonden heeft,
want zie: de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
 
Er is een wonderlijk bericht,
dat overal weer vreugde sticht,
want hoor: de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 630:1,3,4 (Sta op! – Een morgen ongedacht)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte / inleveren spaardoosjes
 
Lied 634:1,2 (U zij de glorie)
 
Zegen

terug