zo 8 apr 2018  om 9.30 uur Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst

Afkondigingen en welkom

Lied 280:1,4,5 (De vreugde voert ons naar dit huis)
 
Groet en bemoediging:
 
Vg.      Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, in de heilige Geest.
Gem.   Amen.
 
Vg.      Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem.   en niet loslaat het werk dat Hij begon.
 
Lied 280:6,7
 
Gebed
 
Lied 997:1,2,4 (– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land) als kyriëgebed
 
Gesproken lofprijzing
 
Lied 81:1,2,3,4 (Jubel God ter eer)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Micha 4:1-5
 
Lied 447:1,3 (Het zal zijn in het laatste der tijden)
 
Schriftlezing: Johannes 21:15-19
 
Lied 649:2,3,4,5,6 (O Heer, blijf toch niet vragen)
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 908:1,6 (Ik heb U lief, o mijn beminde)
 
Dankzegging en voorbeden
 

Collecte uitgang:  Stichting Manfakwak
Peuteroppas:       Cornelia Hensbergen 

terug