En we noemen hem… En we noemen hem…

Lucas 1:57-66
Toen kwam het moment dat Elisabets kind geboren werd. Ze kreeg een zoon. Haar buren en familie hoorden het nieuws. Ze waren blij en zeiden tegen elkaar: ‘Wat is God goed geweest voor Elisabet!’ Een week later werd het kind besneden. De mensen die erbij waren, wilden hem Zacharias noemen. Want dat was de naam van zijn vader. Maar Elisabet zei: ‘Nee, hij moet Johannes heten.’ De mensen zeiden: ‘Johannes? Maar zo heet niemand in jullie familie!’ Met gebaren vroegen ze aan Zacharias hoe hij het kind wilde noemen. Toen pakte Zacharias een schrijfbordje en schreef daarop: ‘Het kind heet Johannes.’ Iedereen was verbaasd. Meteen daarna kon Zacharias weer praten, en hij dankte God. Alle mensen die in de buurt woonden, waren diep onder de indruk. En in heel het bergland van Judea vertelden de mensen elkaar wat er gebeurd was. De mensen dachten: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want het was duidelijk dat God een bijzonder plan met hem had.…

lees meer »
 
Gods barmhartigheid Gods barmhartigheid

Genesis 12:1-3
De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.’ Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou slecht behandelen, die zal ik straffen.’ …

lees meer »
 
Nooit ver weg Nooit ver weg

Psalmen 107:1-9
‘Dank de Heer, want hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan.’ Dat zeggen de mensen die de Heer heeft bevrijd. Hij bevrijdde hen van hun vijanden. Hij bracht hen bij elkaar uit alle landen: uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. Soms liepen mensen rond in de woestijn. Ze vonden nergens een weg, nergens een stad om in te wonen. Ze hadden honger en dorst, ze gingen bijna dood. Ze waren bang, ze riepen naar de Heer. En hij bevrijdde hen uit het gevaar. Hij bracht hen naar een goede plek, naar een stad waar ze konden wonen. Laat iedereen de Heer danken, want hij is trouw. Hij doet wonderen voor mensen. Aan mensen die dorst hadden, gaf hij te drinken. Aan mens
en die honger hadden, gaf hij te eten. Ze kregen meer dan genoeg. …

lees meer »
 
Gezien Gezien

Genesis 29:31-35
De Heer zag dat Jakob minder van Lea hield dan van Rachel. Toen zorgde hij ervoor dat Lea kinderen kon krijgen. Rachel kon geen kinderen krijgen. Lea werd zwanger en kreeg een zoon. Ze zei: ‘De Heer heeft gezien dat ik het moeilijk heb. Nu zal mijn man wel van me houden.’ Ze noemde het kind Ruben. Lea werd weer zwanger en kreeg weer een zoon. Ze zei: ‘De Heer heeft gehoord dat ik geen liefde krijg. Daarom heeft hij me dit kind gegeven.’ Ze noemde het kind Simeon. Weer werd Lea zwanger en weer kreeg ze een zoon. Ze zei: ‘Nu zal mijn man eindelijk van me houden. Want nu heb ik hem drie zonen gegeven.’ Het kind werd Levi genoemd. Lea werd voor de vierde keer zwanger en kreeg opnieuw een zoon. Ze zei: ‘Nu zal ik de Heer danken.’ Ze noemde het kind Juda. Daarna kreeg ze geen kinderen meer.…

lees meer »
 
Gezegend (2) Gezegend (2)

Deuteronomium 28:1-9
Mozes zei verder tegen de Israëlieten: ‘Jullie moeten gehoorzaam zijn aan de Heer, jullie God. Houd je precies aan alle regels die ik jullie vandaag gegeven heb. Als jullie dat doen, zal de Heer van jullie het belangrijkste volk op aarde maken. En dan zal hij jullie op de volgende manieren rijk en gelukkig maken: Het zal goed gaan met al jullie werk, in de steden en op de akkers. Het zal goed met jullie gaan, want jullie zullen veel nakomelingen krijgen. Er zal veel groeien op jullie akkers, en jullie koeien, schapen en geiten zullen veel jongen hebben. Het zal goed met jullie gaan, want jullie zullen veel graan oogsten en veel brood te eten hebben. Het zal overal en altijd goed met jullie gaan. Houd je aan de regels van de Heer en leef zoals hij het wil. Dan zal de Heer jullie op de volgende manieren belonen: Hij zal ervoor zorgen dat jullie je vijanden verslaan. Als een grote groep soldaten jullie aanvalt, zullen ze naar alle kanten wegvluchten. De Heer zal ervoor zorgen dat er veel graan in jullie schuren ligt. Hij zal jullie helpen bij al je werk. Hij zal jullie rijk en gelukkig maken in het land dat hij aan jullie geeft. De Heer zal een heilig volk van jullie maken, zoals hij beloofd heeft. …

lees meer »
 
(H)erkenning (H)erkenning

Lucas 1:39-56
Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar Zacharias en Elisabet woonden. Ze ging hun huis binnen en groette Elisabet. Toen Elisabet de stem van Maria hoorde, trappelde het kind in haar buik. De heilige Geest kwam in Elisabet, en zij riep naar Maria: ‘Jij bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen! En ook het kind dat je krijgt, zal gezegend zijn!’ Elisabet zei verder: ‘De moeder van de Heer is bij mij op bezoek. Wat een eer! Toen ik je stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik. Het trappelde van vreugde. Jij bent gezegend, Maria. Want jij geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde.’ Toen zei Maria: ‘Ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem, hij is mijn redder. Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen: ‘Zij is gezegend.’ Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde, nu en altijd. God heeft zijn kracht laten zien: Trotse mensen jaagt hij weg, en koningen pakt hij hun macht af. Maar gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel, maar rijke mensen krijgen niets. God is zijn liefde voor Israël niet vergeten. Daarom helpt hij zijn volk. Dat had hij al beloofd aan onze voorouders, aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.’ Maria bleef drie maanden bij Elisabet. Daarna ging ze terug naar huis.…
 

lees meer »
 
Bescherming Bescherming

Psalmen 91:1-12

Bij de Heer ben ik veilig, hij is de allerhoogste God. Bij hem vind ik rust, hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem: ‘U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik.’ De Heer helpt je als vijanden je achtervolgen. Hij redt je als je doodziek bent. De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. De Heer is trouw. Hij is zo sterk als een schild, hij houdt elke aanval tegen. Je hoeft niet bang te zijn voor gevaar in de nacht, en overdag word je niet aangevallen. In het donker hoef je niet bang te zijn voor de dood, en als het licht is, overkomt je geen kwaad. Overal om je heen sterven mensen, duizenden, tienduizenden. Slechte mensen zullen worden gestraft, en jij zult dat zien. Maar met jou zal niets ergs gebeuren. De Heer beschermt je, bij de allerhoogste God ben je veilig. Rampen overkomen je niet, het kwaad kan je niet raken. Want de Heer stuurt zijn engelen. Zij zullen je altijd beschermen, waar je ook bent. Hun handen zullen je dragen, zodat je niet struikelt. …

lees meer »
 
Vrede en vertrouwen Vrede en vertrouwen

Jesaja 9:1-6

Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald. Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld. Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders neer. Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw bevrijd. De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid, ja, alles wordt verbrand. Er is een kind geboren, we hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen: Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. Zo’n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren. …


 

lees meer »
 
Nieuw leven Nieuw leven

Genesis 1:1-5

Genesis In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.…

lees meer »
 
Verleden en toekomst Verleden en toekomst

Psalmen 132:10-12

Heer, bescherm de koning die u uitgekozen hebt. Want dat hebt u beloofd aan David, uw dienaar. U hebt beloofd om hem trouw te blijven, en dat zal altijd zo zijn. U hebt tegen hem gezegd: ‘David, één van jouw zonen zal koning zijn. En als hij zich houdt aan mijn wetten, en aan de regels die ik hem leer, zal ook zijn zoon weer koning zijn. Zo zal het altijd doorgaan.


 

lees meer »
 
Vol verwachting Vol verwachting

2 Samuel 7:12-16
Ooit zal jouw leven voorbij zijn. En als jij gestorven bent, zal ik je zoon koning maken. Ik zal ervoor zorgen dat hij lang koning blijft. En hij zal voor mij een tempel bouwen. Ik zal voor hem een vader zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Als een zoon iets verkeerds doet, dan straft zijn vader hem. Dus als jouw zoon iets verkeerds doet, zal ik hem straffen. Maar ik zal hem nooit verlaten. Saul heb ik wel verlaten, omdat ik wilde dat jij koning werd in zijn plaats. Maar jouw familie zal altijd machtig zijn. Want in jouw familie zal altijd iemand koning zijn.’’…

 

lees meer »
 
Wees niet bang! Wees niet bang!

Jesaja 41:10-14
Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Alle vijanden die jou haten, zullen spijt krijgen. Al je tegenstanders zullen diep vernederd worden, al je vijanden zullen verdwijnen. Je kunt ze wel gaan zoeken, maar je vindt ze niet meer. Want er blijft niets van hen over. Er blijft helemaal niets over van de vijanden die tegen je gevochten hebben. Ik ben de Heer, je God. Ik houd je vast, en ik zeg: Israël, je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je helpen. Ook al ben je maar klein, je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je helpen. Ik, de heilige God van Israël, zal je bevrijden.…
 

lees meer »
 
Onuitspreekbaar Onuitspreekbaar

Numeri 6:22-27
De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: ‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’ Als Aäron en zijn zonen zo mijn naam noemen voor het volk, zal ik de Israëlieten geluk en vrede geven.’…

 

lees meer »
 
Klaar voor God Klaar voor God

Maleachi 3:16-24
Dat soort dingen zeiden de mensen die de Heer vereerden. De Heer hoorde het allemaal, en hij luisterde naar hen. Hij liet in de hemel de namen van al die mensen opschrijven in een boek. Want hij wilde hen niet vergeten. Over hen zegt de machtige…

lees meer »
 
Uitgekozen Uitgekozen

Rechters 13:1-7
De Israëlieten deden weer dingen die de Heer slecht vond. Daarom zorgde de Heer ervoor dat ze onderdrukt werden door de Filistijnen. Dat duurde veertig jaar. In die tijd woonde er in de omgeving van Sora een man die Manoach heette. Hij hoorde…

lees meer »
 
Een nieuwe tijd Een nieuwe tijd

Daniël 9:20-24
Zo zei ik tegen God hoe schuldig wij waren, ik en het volk van Israël. Ik vroeg de Heer, mijn God, om Jeruzalem niet te vergeten. Terwijl ik nog aan het spreken was, zag ik iemand op me afkomen. Het was Gabriël, de engel die ik eerder…

 

lees meer »
 
Onverwacht Onverwacht

Genesis 17:15-22

God zei verder tegen Abraham: ‘Sarai heet voortaan Sara. Ik zal haar rijk en gelukkig maken. Ik zal haar een zoon van jou geven. En er zullen later volken en koningen van haar afstammen.’ Abraham maakte een diepe buiging. Maar hij lachte in…
 

lees meer »