Handelingen des kerkeraads van Steggerda Handelingen des kerkeraads van Steggerda
De eerste genotuleerde vergadering is gedateerd 3 november 1816. Er staan enkele interessante en leerzame dingen in.
Art. 2B: “Die afwezig blijkt zal zonder eenige verschoning twaalf stuivers boete betalen, tenzij hij de redenen, waarom hij vrijstelling begere, aan de vergadering bekend make,… die echter beoordelen zal, of deze voldoende zijn…. En zoo niet, hem verwijzen in een boete van zes stuivers”.
Art. 2C: “Die een half uur na den bepaalden tijd komt, betaalt twee stuivers boete, gelijk ook nog twee stuivers voor ieder uur dat hij verder te laat komt, terwijl de juiste tijd naar de klok van den Predikant zal beoordeeld worden”.
lees meer »
 
Korte historie van de Protestantse Gemeente Steggerda, Vinkega en de Hoeve

Korte historie van de Protestantse Gemeente Steggerda, Vinkega en de Hoeve
HET BEGIN
De Protestantse Gemeente Steggerda, Vinkega en De Hoeve kent zijn ontstaan uit het jaar 1727. Daarvoor bestond de kerkelijke gemeente uit de dorpen Steggerda, Noordwolde, Boyl en Finkega.
Op 30 januari 1727 komen te Wolvega bijeen de Heer Grietman Duco van Haaren met de gecom- mitteerden uit Noordwolde, Boyl, Steggerda en Vinkega. Op die bijeenkomst worden de afspraken vastgelegd en de “regelingen” gemaakt voor de stichting van een zelfstandige gemeente Steggerda en Vinkega. Het traktement van de te beroepen predikant zal 450 carolus gulden bedragen. Er zal een pastorie gebouwd worden in Steggerda en aan de kosten hiervan zullen Noordwolde en Boyl ook 450 carolus gulden betalen. Wat het meer kost wordt betaald door Steggerda. Er wordt besloten dat twee zondagen achter elkaar en alle bijkomende dagen preek wordt gehouden in Steggerda en elke derde zondag in Vinkega. De afgevaardigden van Steggerda waren: Auke Meijnes en Wijbe Jans. De afge- vaardigden van Vinkega: Hendrik Folkus en Jacob Jans. In 1727 komt de eerste predikant, dan nog kan- didaat, Fredericus Reddingius. Hij is hier tot aan zijn emeritaat in 1777 gebleven, is in 1782 gestorven en in Steggerda begraven. Hoewel hij 50 jaren predikant in Steggerda was weten we vrijwel niets over hem. Er was op de huidige locatie al een kerk aanwezig welke in 1708 opnieuw is gebouwd en in 1739 vond een restauratie plaats aan kerk en klokkenstoel. Het jaartal 1739 in ijzeren letters aan de zuidmuur herinnert hieraan.

DE HOEVE
In 1905 wordt voor het eerste op de Hoeve een zogenaamde huisdienst gehouden bij de heer Albert Hornstra. In de notulen lezen we voor het eerst apart over De Hoeve, waaruit blijkt dat De Hoeve een betrekkelijk jong dorp is vergeleken met Steggerda en Vinkega. In 1920 komt er bij de kerkvoogdij een schrijven binnen voorzien van 74 handtekeningen van inwoners uit De Hoeve. Zij vragen om een lokaal voor christelijke doeleinden op De Hoeve. Het volgend jaar wordt het kerkje aanbesteed.
In 1927 wordt het lokaal in Steggerda geheel gerestaureerd. Van een vroegere schuur bij de pastorie wordt een vergaderruimte gemaakt, dat door uitneembare schotten met het grote lokaal tot één geheel kan worden gemaakt. In de winter 1926 – 1927 wordt een nieuwe tuin aangelegd achter de pastorie. Daarvoor lag de tuin van de pastorie aan de overkant van de weg op het stuk grond waar nu de kosters- woning staat.
In 1956 wordt een nieuw begin gemaakt met de uitgave van het kerkblad. De eerste uitgave die begon in 1939 moest tijdens de oorlogsjaren wegens papierschaarste gestopt worden. In 1959 wordt de kerk in Steggerda gerestaureerd. Het lokaal dat al jaren eerder was uitgebreid en opgeknapt door vrijwilligers krijgt de naam “Het Anker”.
De laatste jaren (tot 1977) is veel zorg besteed aan het interieur van de kerk. Te noemen zijn: een grote kandelaar met kaarsen, avondmaaltafel, de houten betimmering van de consistorie en garderobe, het witten van de muren naast schilderwerk aan binnen- en buitenkant, nieuwe gordijnen aan weerskanten, nieuwe vloerbedekking, geluidsinstallatie en aparte apparatuur voor mensen met verminderd gehoor, overbrengen van banken uit de kerk Vinkega naar de kerk Steggerda en een nieuw orgel.
Op dit moment zijn de kerken in Vinkega en de Hoeve niet meer in gebruik voor kerkdiensten maar als galerie en atelier.

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van de Protestantse Gemeente Steggerda, Vinkega en De Hoeve ga naar linksboven  Uitgebreide kerk historie Steggerda