Beleidsplan juni 2023 – juni 2028 Beleidsplan juni 2023 – juni 2028
Karakteristiek
De Protestantse Gemeente Lindestreek laat zich kenschetsen als een midden-ortho doxe gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij heeft een open karakter wat blijkt uit dat iedereen welkom is en mee mag doen ongeacht leeftijd, sekse of seksu- ele oriëntatie. Het heilige avondmaal staat open voor zowel belijdende als doopleden. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen hun huwelijk in de kerk laten inzegenen.
 
Ledenaantallen
 
Leeftijd Belijdende leden Doopleden Overige geadministreerden
0-10 0 22 1
11-20 0 26 5
21-30 1 24 1
31-40 6 27 4
41-50 11 17 3
51-60 26 25 5
61-70 43 22 16
71-80 44 9 15
81-90 30 5 5
91-100 5 0 4
totaal 166 177 58
 
                          Ledenaantallen per februari 2023
 
Uit deze cijfers blijkt dat de Gemeente Lindestreek een kleine en vergrijzende gemeente is (Iets meer dan een kwart van de belijdende leden en doopleden is 71 jaar en ouder). Dit houdt in dat steeds minder mensen beschikbaar zijn voor het vele vrijwilligerswerk binnen de gemeente. Tot op heden lukt het om de gemeente ‘draaiende’ te houden, maar bij ongewijzigde omstandigheden zal dit op termijn toch problemen opleveren.
 
 
Kerkenraad
Aan de Protestantse Gemeente Lindestreek is één fulltime predikant verbonden. Verder kent de kerkenraad 3 ouderlingen, 3 diakenen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester die geen zitting heeft in de kerkenraad. De verkiezing van ambtsdragers vindt in de even jaren in de maand januari plaats. De kerkenraad kent op dit moment geen vacatures, wel ontbreekt er een kerkrentmeester. Net als in veel andere gemeenten blijkt het steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden. De komende jaren moet er rekening worden gehouden met structurele vacatures binnen de kerkenraad.
 
Predikant
De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft één fulltime predikant. Financieel levert dat  probleem op. De predikant is op alle verschillende terreinen in de gemeente werkzaam, met name eredienst, pastoraat, beleid/organisatie, vorming en toerusting.

Eredienst
 
Elke zondagmorgen wordt er afwisselend in Steggerda en Noordwolde een kerkdienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag, Kerstavond (in De Duker in Noordwolde), Eerste Kerstdag en op Oudejaarsavond. Samen met de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwolde worden er in de zomervakantie drie avonddiensten aan de Spokeplas in Noordwolde georganiseerd. De Protestantse Gemeente Lindestreek zorgt voor één van de drie diensten aan de Spokeplas voor een voorganger. Samen met HH. Petrus en Paulusparochie, locatie Steggerda, organiseert zij op derde advent een oecumenische Kerstzangdienst in Steggerda. Ook de dienst op Hemelvaartsdag is gezamenlijk met de rooms-katholieke parochie.

In de kerkdiensten wordt er gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling, Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, en van een beamer. De schriftlezingen worden door een lector (gemeentelid) verzorgd. De gemeentezang wordt meestal begeleid door een organist, maar in een aantal diensten wordt de samenzang begeleid door c.m.v. Crescendo uit Steggerda. Sinds 2021 is er een zangersgroep die zo nu en dan haar medewerking verleent aan een aantal diensten. Tot slot heeft de Kindernevendienst een eigen inbreng tijdens de diensten in met name de Adventsperiode en de Veertigdagentijd.

De opbouw van de diensten kent veelal een traditionele opbouw, d.w.z. volgens de oecumenisch-protestantse orde van dienst zoals die in het Dienstboek voorkomt.

Evenals in veel andere gemeenten neemt ook in de Protestantse Gemeente Lindestreek het zondagse kerkbezoek af. Wat echter vooral in het oog springt, is dat jongere generaties nauwelijks de zondagse eredienst bijwonen. Dit is naar de toekomst een punt van grote zorg.

 
Aandachtspunten:
 • Grotere variëteit aan diensten en binnen de diensten. Bij dit laatste valt onder andere te denken aan koren en muziekgroepen die hun medewerking aan kerkdiensten verlenen, maar misschien moeten we ook wel vaker out of the box denken.
 • We willen meer gemeenteleden betrekken bij vormgeving en voorbereiding van de kerkdienst.
 • Gezien de leeftijd van de organisten zal er op termijn naar nieuwe organisten moeten worden omgekeken.
 
Kerkrentmeesterlijk beheer
 De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft 2 kerkgebouwen, 2 verenigingsgebouwen, 1 pastorie en 3 begraafplaatsen in haar eigendom. De begraafplaats van Noordwolde is in een aparte stichting ondergebracht, die stichting draagt zorg voor beheer en exploitatie. Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. Voor beide kerken geldt dat de kosters hun werk op vrijwillige basis doen. Ook het schoonmaken van de kerkgebouwen en verenigingsgebouwen gebeurt door vrijwilligers. Financieel is de gemeente gezond en hoeft zich wat dat betreft voor de nabije toekomst geen zorgen te maken.
 
Het college van kerkrentmeesters kent twee ouderling-kerkrentmeesters, een kerkrentmeester, een boekhouder en twee personen die toezien op de staat van onderhoud van de gebouwen in Steggerda en Noordwolde.

Het College van Kerkrentmeesters beheert 253 hectare land. De gronden in eigendom worden in principe niet verkocht. Het sluiten van pachtovereenkomsten en het innen van de pacht loopt via het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG).
 
Het College van Kerkrentmeesters beheert 259 hectare land, waarvan 253 hectare worden verpacht. De gronden in eigendom worden in principe niet verkocht. Het sluiten van pachtovereenkomsten en het innen van de pacht loopt via het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG).

Voor uitgebreide toelichting over de beheerszaken van het college van kerkrentmeesters, zie bijlage.
 
Aandachtspunten:
 • Wat doen we met het vermogen van de gemeente?
 • Hoe laten we gemeenteleden hun financiële verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat er vanuit de gemeente gebeurt?
 • Onderzoek naar mogelijkheden om ook andere activiteiten in de kerkgebouwen te organiseren.
Pastoraat
Predikant en ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat binnen de gemeente, waarbij 1 Korinte 12, waar staat dat de gemeente het lichaam van Christus is, leidraad is. De predikant is eerst verantwoordelijke voor het crisispastoraat. Naast ouderlingen onderhouden ook contactpersonen contact met oudere gemeenteleden, chronisch zieken en brengen een bezoek na een geboorte. Viermaal per jaar is er Pastoraal Beraad waarin de zaken aangaande het pastoraat binnen de gemeente wordt besproken en de contactpersonen zo mogelijk worden toegerust. Ook hier geldt dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die bezoekwerk willen doen.

Contactmomenten:
 • Tijdens Actie Kerkbalans worden gemeenteleden bezocht en zo mogelijk wordt er contact gezocht door de bezorgers.
 • Na afloop van de kerkdiensten is er in Noordwolde gelegenheid tot koffiedrinken. In Steggerda gebeurt dit op enkele zondagen gedurende het jaar.
 • Eten voor alleengaanden na afloop van de kerkdienst.
 • Brengen van een kerstattentie bij zieken en ouderen in onze gemeente
 • Bezorgen van de bloemen uit de kerkdienst.
 • Vier keer per jaar een ochtend en/of middag (inloop) voor koffie/thee
 • High Tea in de maand januari/februari voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder verzorgd door het Pastoraal Beraad
Aandachtpunten:
 • Voorkomen dat alleen de inner circle van de gemeente pastorale aandacht krijg.
 • Motiveren van gemeenteleden om namens de gemeente bezoekwerk te doen


Diaconie
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Zij vervult de diaconale roeping van de kerk en door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is.
Taken / werkzaamheden van diakenen:
 • Collecteren tijdens de kerkdienst
 • Bij aanvang kerkdienst: welkom en mededelingen
 • Diakenen vergaderen tweemaal per jaar; vergaderdata staat op de jaarplanning
 • Voorbereiden en helpen bij de viering van het heilig Avondmaal
 • Doel voor de avondmaalscollecte zoeken (december / januari)
 • Op de financiële gemeenteavond presentatie van het gevoerde beleid over het afgelopen jaar.
 • Contact Voedselbank
 • Volgens de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en begroting opgesteld
 • Het ontvangen geld wordt besteed aan regionale , landelijke- en wereldwijde projecten. Naast de voorgeschreven collecten van kerk in Actie, worden diverse hulpaanvragen gesteund.
 • In december worden giften gegeven aan verenigingen en instanties in eigen gemeente.
 • Opstellen van collecterooster; het landelijke collecterooster als leidraad
 • Collecteopbrengsten worden vermeld in het kerkblad
 • Kerstattenties voor zieken en ouderen in gemeente
 • Beheer en uitgave pachtland
 • Betaling van de bloemen voor de bloemengroet vanuit de kerk en voor de bloemen van het pastoraat
 • Onkosten Paas en Kerstgroet aan gemeenteleden
 • Onkosten en eventuele vernieuwing van het kopieerapparaat in het Anker
 • Onkosten voor High Tea middag 70+
 • Onkosten filmmiddagen
Bijzondere acties:
 • Biddag: pootaardappels uitdelen, opbrengst voor Voedselbank
 • Veertigdagentijd: spaardoosjes
 • Palmpasen: Kaarten actie voor gevangenen
 • Dankdag: extra aandacht voor Voedselbank
 • In samenwerking met voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde kerstpakketten samenstellen voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank
 • In samenwerking met voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde vakantietassen voor kinderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank/ kinderen van vluchtelingen

 Besteding gelden:
 • Geldopbrengst uit pacht wordt uitgegeven aan diaconale projecten
 • Binnenkomende collectegelden worden overgemaakt naar betreffende doeleinden.
Overzicht/ richtlijn verdeling gelden:
 • Buitenland
 • Binnenland
 • Regionaal
 • Zending
 • Eigen gemeente
 • Noodhulp
 • Vrij

De diaconie haalt haar inkomsten grotendeels uit grondbezit. Het college bezit op dit moment 67 hectare land. De landerijen in eigendom worden in principe niet verkocht. Het sluiten van pachtovereenkomsten wordt gedaan door KKG. Het innen van de pacht wordt geregeld door de penningmeester van de diaconie. De landerijen worden bij voorkeur verpacht aan gemeenteleden. Zij mogen niet worden gebruikt voor sierteelt als tulpen, lelies, pioenrozen enz. De pachter mag niet onderverhuren. Stopt het bedrijf omdat er bijvoorbeeld geen opvolger is, ook dan mag de pachter het land niet onderverhuren. Het gepachte land mag overgaan van vader/moeder op zoon/dochter.

Aandachtspunten:
 • Het diaconaal bewustzijn binnen de gemeente vergroten.
 • Inzichtelijk maken welke diaconale projecten en doelen worden gesteund.
Kinderen / jeugd

De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft op dit moment veel kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarentegen zijn er nauwelijks jongeren.

Voor de jongste kinderen is er elke zondag kinderoppas tijdens de kerkdienst. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst tijdens de eredienst, die wordt gehouden in de Adventstijd, de 40-dagentijd en nog een aantal zondagen door het jaar. Streven is om in ieder geval eenmaal per maand kindernevendienst te houden. Wanneer er geen kindernevendienst is, zijn er kleurplaten enz. aanwezig in de kerk. Op dit moment is er voldoende leiding en loopt de kindernevendienst goed.

Op verzoek kan er door de predikant catechese worden gegeven. Ook is er belijdeniscatechese als mensen overwegen belijdenis te willen doen.

Aandachtspunten:
 • Continuïteit met betrekking tot de kindernevendienst
 • Zoeken naar manieren om de jeugd bij het geloof en de kerk betrokken te houden
 • Jeugdouderling
 • Andersoortige diensten die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren
 
Vorming en Toerusting

De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft voor een kleine gemeente een uitgebreid aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting. Behalve middagen/avonden waarin onderwerpen aan de orde komen die direct verband houden met het geloof, worden er ook culturele, creatieve en actieve activiteiten aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn de creatieve middagen voor ouderen in De Kosterije en het liturgisch bloemschikken in het Anker. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is goed te noemen, hoewel vaak dezelfde mensen deze bezoeken. Ook mensen van buiten onze gemeente bezoeken soms deze bijeenkomsten.

Aandachtspunt:
 • Hoe kunnen wij ook andere mensen interesseren voor het aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting?
Oecumene

De Protestantse Gemeente Lindestreek onderhoudt contacten met de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwolde en met HH. Petrus en Paulusparochie, locatie Steggerda

Met de vGK Noordwolde wordt eenmaal per jaar overleg gevoerd. Samen worden de Spokeplasdiensten, de Kerstmarkt en de Kerstsamenzang op Kerstavond in de Duker in Noordwolde georganiseerd. Voorts wordt er op diaconaal vlak samengewerkt: vakantietassen en schoenendozen voor kinderen, en kerstpakketten voor gezinnen die bij Voedselbank Weststellingwerf bekend zijn

Samen met HH. Petrus en Paulusparochie worden zes bijeenkomsten Mediteren langs de weg in de 40-dagentijd georganiseerd, een tentdienst tijdens het dorpsfeest in Steggerda, de Kerstzangdienst en één gezamenlijke kerkdienst, meestal op Hemelvaartsdag.

Aandachtspunt:
 • Het intensiveren van de samenwerking met HH. Petrus en Paulusparochie, locatie Steggerda en de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde.

Missionaire gemeente

De Protestantse Gemeente Lindestreek doet elk jaar mee aan Tsjerkepaed. Beide kerkgebouwen worden in de zomermaanden opengesteld voor publiek. Daarnaast zijn er zo mogelijk tentoonstellingen in de kerk waar relatief veel mensen op afkomen. De kerk
is vertegenwoordigd op de Kerstmarkt in Noordwolde. Door middel van beide evenementen presenteert de gemeente zich aan de omgeving. Hetzelfde geldt voor de Spokeplasdiensten, en jaarlijkse Kerstsamenzang op Kerstavond in De Duker. Hierbij wordt samengewerkt met diverse muziekverenigingen en scholen om zo een zoveel mogelijk mensen  te bereiken.

Aandachtspunten:
 • Continuering van bovengenoemde activiteiten.
 • Nadenken hoe we ook anderszins ons als kerk aan de omgeving laten zien.
 • Warme huiskamer
Communicatie

De interne communicatie gebeurt middels kerkblad, website en wekelijkse mail met orde van dienst. De externe communicatie middels website en persberichten. Binnen de gemeente wordt veelal informeel gecommuniceerd. 


Tot slot

De Protestantse Gemeente Lindestreek wordt getalsmatig kleiner. Op termijn zal zij waarschijnlijk niet meer als zelfstandige gemeente kunnen bestaan. Op dit moment is het lastig om daar iets over te zeggen omdat de landelijke kerk veranderingen doorvoert in de organisatiestructuur van de kerk. Toch zal ook de Gemeente Lindestreek over haar eigen toekomst moeten nadenken. Bovendien zal ze meer dan nu het geval is de vrijwilligers moeten waarderen om het vele werk dat zij in de gemeente verrichten.

Aandachtspunten:
 • Blijvende waardering voor het werk dat de vele vrijwilligers verrichten.
 • Nadenken over toekomst van de Protestantse Gemeente Lindestreek.
 • Nadenken over de wijze hoe de kerk toch in Steggerda en Noordwolde present kan blijven mocht de Protestantse Gemeente Lindestreek ophouden te bestaan.

 Bijlage
 
COLLEGE KERKRENTMEESTERS
De financiële en materiële verantwoordelijkheid berust bij het College van Kerkrentmeesters. Dit college is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en behoeft voor de rechtshandelingen genoemd in artikel 9 van ordinantie 11 instemming van de kerkenraad.
 
Visie
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële zin te scheppen om het vieren, leren en dienen vorm en inhoud te geven. Van deze drieslag behoren vooral de voorwaardenscheppende activiteiten voor het vieren en leren tot de taak van het college van kerkrentmeesters.
 
Bezit: te verdelen in grond en financiële middelen
Voor de uitvoering van zijn taak heeft het College van Kerkrentmeesters de beschikking over inkomsten uit het grondbezit en financiële beleggingen.
 
De grootte van het grondbezit van het College van Kerkrentmeesters is per 1 juli 2022 259 hectare. Het betreft grond die wordt verpacht aan ofwel in erfpacht is.
 
Uitgangspunten hierbij zijn:
de gronden in eigendom worden in principe niet verkocht;
de gronden worden bij voorkeur bij afloop van de pacht opnieuw verpacht aan de zittende pachter of aan gemeenteleden; de erfpacht gronden kunnen via inschrijving worden uitgegeven.
een pachter mag niet onderverhuren met uitzondering van wisselbouw;
pachtgrond van het College van Kerkrentmeesters kan eventueel geruild worden, maar dan binnen de gemeente Weststellingwerf;
stopt het bedrijf omdat er bijvoorbeeld geen opvolger is, dan mag de pachter het niet onderverhuren;
het gepachte land mag doorgaan van vader/moeder op zoon/dochter;
er wordt met behulp van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) gezorgd dat de pachtsom op peil blijft. Het KKG draagt ook zorg voor het innen van de pacht, sluiten van pachtovereenkomsten, bemiddeling bij verpachting.
 
Beheer en middelen
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle drie uitgangspunten toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting, rekening en balans op die ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd.
Jaarlijks legt het College van Kerkrentmeesters op een gemeenteavond verantwoording af aan de gemeente over de inkomsten en de besteding van de middelen.
Het College van Kerkrentmeesters houdt de gemeente periodiek op de hoogte van de gang van zaken, de binnengekomen middelen, eventuele acties en de opbrengst van collecten.
 
Het financiële beleid van het College van Kerkrentmeesters is erop gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende begroting overlegd kan worden.
Het college draagt zorg voor een dekkende verzekering van de bezittingen en aansprakelijkheid. De verzekering van materiele zaken is ondergebracht bij Donatus.
 
Beheer onroerende zaken
Onderhoud en exploitatie van de onroerende zaken, waaronder de kerkelijke gebouwen met de inrichting en de omliggende gronden, de begraafplaatsen en de daarbij behorende baarhokjes, toegangswegen tot de kerkelijke gebouwen komen voor rekening van de kerkelijke gemeente.
 
Pastorie
De pastorie in Steggerda is een gemeentelijk monument, mip code: FR-WES-132a.
Voor de pastorie geldt een aparte regeling welke overeenkomt met de regelingen die gelden voor huur en verhuur. Daartoe worden afzonderlijke afspraken gemaakt met de bewoners van de pastorie. Het onderhoud van de tuin bij de pastorie is voor de desbetreffende bewoner.
 
Kerkgebouwen
Het kerkgebouw in Noordwolde is een rijksmonument, monumentnummer 38863. Om van de subsidie van de nieuwe instandhoudingregeling Brim voor de kerk gebruik te kunnen maken is er voor de periode 2012-2018 een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) ingediend  bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de periode 2019- 2025 dient in 2017 een nieuw verzoek te worden ingediend. Deze regeling geeft 65% subsidie op de kosten die vallen binnen dit plan. Om een en ander te regelen maakt het College van Kerkrentmeesters gebruik van de diensten van de Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen in Friesland. De kosten die deze stichting in rekening brengt vallen onder de subsidieregeling. In de kerk van Noordwolde staat een Van Damorgel, gebouwd in 1876. Dit orgel, een rijksmonument, is in 2008 gerestaureerd. Het onderhoud van dit orgel valt ook onder het PIP evenals de luidklok.
 
Het kerkgebouw van Steggerda is een gemeentelijk monument, mip code: FR-WES-132b.
In 2008 heeft aan het Flentrop orgel in Steggerda groot onderhoud plaatsgevonden.
 
Naast de tweewekelijkse kerkdiensten worden de kerken ook verhuurd voor begrafenissen, huwelijken en concerten. Het schoonhouden van de kerken wordt gedaan door vrijwilligers. De vrijwillige kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
 
De Kosterije en het Anker
De Kosterije en het Anker hebben tot doel het aanbieden van een accommodatie voor kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten. Het beheer en de verhuur van deze gebouwen is opgedragen aan een vrijwilliger in Noordwolde voor De Kosterije en een vrijwilliger in Steggerda voor het Anker. Beiden ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
De verhuur en prijzen worden door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld in overleg met de kerkenraad. In De Kosterije is een ruimte verhuurd aan de Stichting Begraafplaats Noordwolde e/o en een ruimte aan  Dorpsarchief Noordwolde (DAN). Aan het eind van elk jaar worden energie- en waterverbruik door de begraafplaats en het gebruik van andere faciliteiten in De Kosterije verrekend alsmede onderhoudskosten parkeerplaats en omgeving van De Kosterije dat door het hoveniersbedrijf wordt verricht.
 
Beheer roerende zaken
Deze zijn voor verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters tenzij anders beschreven.
 
Werkgever
Het contact met de predikant, kerkelijk werker, organisten, als ook met betaalde of onbetaalde vrijwilligers ten aanzien van beheer, kosterschap, schoonmaak van kerk en bijgebouwen, in Noordwolde, Steggerda en De Hoeve is de taak van het College van Kerkrentmeesters. Wel dient opgemerkt dat de functie van predikant valt onder de vrije beroepen en dat het College in die zin niet kan optreden als werkgever voor de predikant. Wel is het College van mening dat het bevorderlijk is voor de samenwerking om minimaal één keer per  jaar werkbesprekingen te voeren. Deze besprekingen zijn vertrouwelijk. Indien noodzakelijk en gewenst geldt deze regeling ook voor de andere functies/medewerkers.
 
Administratie
Het archief inzake de ledenregistratie, de financiële en de salarisadministratie bevinden zich in De Kosterije. Dit is ook het postadres van de gemeente. De archiefstukken voor 1945 zijn ondergebracht bij Tresoar in Leeuwarden of het Gemeentearchief in Wolvega.
De financiële administratie wordt gevoerd met behulp van het internet programma van Twinfield. De jaarrekening wordt opgemaakt door de KKA in Drachten.  De salarisadmini- stratie wordt door het bureau van de KKA te Barneveld gedaan.
 
Ledenregistratie
Het ledenbestand is met het ingaan van de fusie tot Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda opgeschoond. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. De gegevens worden verstrekt door het LRP van de PKN. Het LRP bestand is toegankelijk voor de ledenadministrateur, de predikant en de Lokaal Beheerder. (college van kerkrentmeesters)
 
Begraafplaatsen
De Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda heeft drie begraafplaatsen in eigendom, te weten in Steggerda, Noordwolde en De Hoeve.
De begraafplaatsen van Steggerda en De Hoeve zijn in eigen beheer en hebben voor de gemeente een tweeledige functie:
streven om kostendekkend te zijn, de meeropbrengsten komen ten goede aan het College van Kerkrentmeesters die deze middelen kunnen besteden ten dienste van de gemeente;
de begraafplaatsen van de kerkelijke gemeente staan ook ten dienste van het dorp en vormen als zodanig een verbinding tussen de kerk en het dorp. Iedereen kan en mag worden begraven op de begraafplaatsen van Steggerda en De Hoeve. De begraafplaats van Vinkega is gesloten en in 2015 verkocht.
op de begraafplaats van Steggerda en De Hoeve is de mogelijkheid om urnen te plaatsen.
 
Het algemene onderhoud bij de begraafplaatsen wordt uitgevoerd door een hoveniersbedrijf. Het beheer en de administratie van deze begraafplaatsen berust bij de Beheerscommissie begraafplaatsen Steggerda en De Hoeve.
De voormalige Protestantse Gemeente te Noordwolde heeft per 1 oktober 2010 de exploitatie en het beheer van de begraafplaats rondom de protestantse kerk in Noordwolde overgedragen aan de zelfstandige Stichting Begraafplaats Noordwolde en omstreken en verhuurt de begraafplaats voor € 1 aan de Stichting. Jaarlijks vindt er overleg plaats met het College van Kerkrentmeesters.
 
Doelen en aandachtspunten
Het College van Kerkrentmeesters realiseert zich dat de geldelijke vermogens het in de komende jaren nog steeds financieel mogelijk maken op dezelfde voet voort te gaan:
met het open houden van twee kerkgebouwen en twee kerkelijke bijgebouwen;
er plaats is voor een fulltime predikant.
Dit omdat de Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda een actieve gemeente is waar aandacht is voor jong en oud. Daarnaast wil ze ook kerk zijn in en voor de dorpen. Om dit te waarborgen in de geografisch zeer uitgestrekte gemeente is het van belang een fulltime predikant te hebben, die tevens een voortrekkersrol vervult.
 
 
 
terug