Kerkdienstgemist Kerkdienstgemist


KERKDIENST BELUISTEREN
Wist u dat u elke zondagmorgen de kerkdienst van onze Protestantse Gemeente Lindestreek kunt beluisteren via een computer, tablet of telefoon?
Sinds augustus is dit mogelijk gemaakt door de kerkrentmeesters.
De kerkdienst is rechtstreeks te beluisteren via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1802-Gemeente-Lindestreek
Of door te zoeken: kerkdienstgemist - Noordwolde-Lindestreek.
Door dat dit nu mogelijk is, kan iedereen die niet in staat is de kerk te bezoeken toch de dienst beluisteren. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden voor u als luisteraar.
Het kan natuurlijk ook zijn dat u een dienst terug wil luisteren ook dan kunt u op kerkdienstgemist terecht.               https://kerkdienstgemist.nl/stations/1802-Gemeente-Lindestreek

Maar u kunt ook op het bovenstaande plaatje klikken en dan gaat u rechtrstreeks naar kerkdienstgemist veel luister plezier


EERSTE KERKDIENST NA DE CARONA UITBRAAK

Orde van dienst voor zondag 5 juli te Steggerda 
Lied 280:1,2,4,5,7 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Groet en bemoediging
 
Lied 47:1,2,3 ‘Volken wees verheugd’
Gebed om ontferming
 
Lied 704:1,3 ‘Dank, dank nu allen God’
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Psalm 77
Lied 607: 1,2,3 ‘Gij zijt voorbijgegaan’
 
Prediking
Orgelspel
 
Lied 885:1,2 ‘Groot is uw trouw, o Heer’
Dankzegging, voorbeden en stil gebed,
afgesloten met Lied  1006 ‘Onze Vader in de hemel’
 
Lied ‘Wie op uw woord vertrouwd, o God’
Zegen


Wie op uw Woord vertrouwt, o God,
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt Uw liefde in het licht,
dat hier te branden staat.
Gij houdt Uw vleugels uitgebreid,
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid,
is ons een goede wacht.

Zegen dit huis, waarin het licht,
de duisternis weerspreekt.
Waar dromen worden tot gebed,
dat ooit Uw rijk aanbreekt,
waar uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van uw Geest geniet
en zich reisvaardig maakt.

 
Met ieder die is voorgegaan,
die aan de nacht onttoog,
houden wij, aan elkaar gehecht,
uw Naam met liefde hoog.
Hem te gedenken wijst het spoor
dat Gij met mensen gaat.
Laat onze weg ook teken zijn
dat Gij ons niet verlaat.

Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn
biedt Gij Uw looftocht aan!
Roep ons tot pelgrims die van hier
gezegend verder gaan.

=================================


Morgewijding Zondag 28 juni 2020

Orgelspel

Welkom en bemoediging

Lied 286: 1,2,3

Schriftlezing: Matteüs 18: 12-20

Lied:  149: 1,2,3

Korte overdenking

Orgelspel

Lied 969:1,2,3,4

Gebed

Lied  935: 1,2,3

Zegen

Lied :425

Orgelspel​​​​​-------------------------------


Morgenwijding, zondag 21 juni 2020

Orgelspel

Welkom en bemoediging

Psalm 62: 1 en 4: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Gebed

‘The Lord is my Light’ (= Liedboek Psalm 27a)

Schriftlezing: Matteüs 10: 16-20

Lied 756: Laat komen, Heer, uw rijk

Korte overdenking

Orgelspel

Lied 909: Wat God doet, dat is wel gedaan


Gebed

Lied 864: Laat ons de Heer lofzingen

Zegen

Orgelspel=======================================
Morgenwijding, zondag 7 juni 2020


Orgelspel
Welkom en bemoediging en groet
Inleiding op het thema van de dienst

Zingen Lied 275: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Kyriegebed

Schriftlezing: Psalm 42
Zingen Lied 42: 2, 6 en 7

 
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 16 – 21
Zingen Lied 333 Kom Geest van God, maak onze harten open
 
Overdenking
Orgelspel

Zingen Lied 685: Geest van God, zo vol van liefde
Gebeden

Zingen Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Orgelspel

---------------------------
Morgenwijding
zondag 17 mei 2020

 
 Orgelspel

Welkom en bemoediging

 
Lied 1005: ‘Longing for light, we wait in darkness’

Schriftlezing: 2 Petrus 3:1-13
 
Lied 747:1,2,4: ‘Eens komt de grote zomer’

Korte overdenking
 
Orgelspel

Lied 769:1,2,6: ‘Eens, als de bazuinen klinken’
 
Gebed

Lied 103e: ‘Bless the Lord’
 
Zegen

Lied 425: ‘Vervuld van uw zegen’
 
Orgelspel

===================================================

Morgenwijding zondag 10 mei

Orgelspel

Welkom en bemoediging

Lied 413 (Grote God, wij loven U)
 
Schriftlezing: Marcus 10: 35-44

Lied 840 (Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom)
 
Korte overdenking

Orgelspel

Gezang 473 (Liedboek voor de Kerken 1973): 1, 2, 9 en 10
(Neem mijn leven)
 
Gebed

Lied 910: Soms groet een licht van vreugde
 
Zegen

Orgelspel


Gemeentebericht:
Maandag 18 mei hoopt de heer Jan Buddingh’  101 jaar te worden. Vorig jaar heeft hij zijn 100ste verjaardag te midden van de gemeente mogen vieren. En nu zit hij hoogst waarschijnlijk alleen. Misschien kunnen wij een kaartje sturen.
Adres: Lycklama Stins App. 233, Deken Mulderstraat 1, 8472 AB Wolvega

Heeft u behoefte aan een gesprek met ds. Alco Meesters?
Bel gerust: 0561 476869

Een hartelijk groet, Hinke Gietema
scriba


Morgenwijding 26 April

Orgelspel
Welkom en bemoediging

Lied 608: ‘De steppe zal bloeien’
Schriftlezing: Johannes 21:15-19

Lied 908:1,2,6: ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
Korte overdenking

Orgelspel

Lied 833: ‘Take, o take me as I am’

Gebed

Lied ‘Stay with us’ (Taizé) (Jubilate – 5)

Zegen

Lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Orgelspel


==============================

Morgenwijding 19 April


Orgelspel

Welkom en bemoediging

Lied 150a: ‘Geprezen zij God’

Schriftlezing: Johannes 20:19-31

Lied 644: ‘Terwijl wij Hem bewenen’ 

Korte overdenking

Orgelspel

Lied 653:1,5,7: ‘U kennen, uit en tot U leven’

Gebed

Lied ‘El Senyor / In de Heer vind ik heel mijn strekte’ (Taizé) Tekst staat onder orgelspel.


Zegen

Lied ‘Wie op uw woord vertrouwt, o God’

Orgelspel
 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte

Vertaling
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.


Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Starke, mein Licht.
Christus, meine Zuversicht,
auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.
Auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Wie op uw Woord vertrouwt, o God,

als schild tegen het kwaad,
aanschouwt Uw liefde in het licht,
dat hier te branden staat.
Gij houdt Uw vleugels uitgebreid,
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid,
is ons een goede wacht.

Zegen dit huis, waarin het licht,
de duisternis weerspreekt.
Waar dromen worden tot gebed,
dat ooit Uw rijk aanbreekt.
Waar Uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van Uw geest geniet
en zich reisvaardig maakt.

Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn,
biedt Gij Uw looftocht aan.
Roep ons tot pelgrims die van hier,
gezegend verder gaan.
=======================================

Morgenwijding, zondag 12 maart 2020 (Pasen)

PASEN

Uw trouw
staat om mij heen
gelijk een muur
waarin geen bres te slaan valt

Uw liefde
loopt onafgebroken wacht

zo zal ik in U
meer dan overwinnaar wezen

in U
die vandaag voorgoed
de dood ontkracht

Oeke Kruythof


Orgelspel

Welkom, aansteken van de nieuwe Paaskaars en bemoediging

Lied 600:1,2,3,4: ‘Licht, ontloken aan het donker’

Schriftlezing: Marcus 16:1-8

Lied 624:1,3: ‘Christus, onze Heer, verrees’

Korte overdenking

Orgelspel

Lied 630:1,2,3,4 : ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’

Gebed

Lied 103e: ‘Bless the Lord, my soul’

Zegen

Lied ‘U zij de glorie ’

Orgelspel==================================

Goede Vrijdag 10 april

Muziek ‘Erbarm Dich mein, o Herre Gott’ (BWV 721)

Welkom

Lied 22a ‘God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten’

Gebed van de Goede Vrijdag

Lied 561: ‘O liefde die verborgen zijt’

Lezing van het lijdensverhaal van Jezus Christus naar de evangelist Johannes:

Johannes 18:1-19-30

Stilte

Johannes 19:31-37

Lied 586 ‘Zie de mens die in zijn lijden’ CD-19

Gebed

‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’, uit: Mattheus Passion

 
=====================================
5 april 2020

Orgelspel


Welkom en bemoediging

Lied 287:1,2,5: ‘Rond het licht dat leven doet’

Schriftlezing: Matteüs 21:1-11

Lied 24:1,4: ‘De aarde en haar volheid zijn’

Korte overdenking

Orgelspel

Lied 440:1,2,4 ‘Ga, stillen in den lande’

Gebed

Lied 256: ‘Bleib mit deiner Genade bei uns, Herr Jesu Christ’

Zegen

Lied 556:1,3,5: ‘Alles wat over ons geschreven is’

Orgelspel

===================================

Morgenwijding 29 Maart


Orgelspel

Welkom en bemoediging

Lied 286: ‘Waar de mensen dwalen in het donker’  

Schriftlezing: Johannes 11:1-4,17-44

Lied 653: ‘U kennen, uit en tot U leven’  

Korte overdenking

Lied 213: ‘Morgenglans der eeuwigheid’  

Gebed

*Pelgrimsgebed door Amanda Strydom  

Zegen

*Lied ‘Wie op uw woord vertrouwt, o God’ 


Orgelspel
*Wie op uw woord vertrouwt, o God:
 
1. Wie op uw woord vertrouwt, o God,
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt uw liefde in het licht
dat hier te branden staat.
Gij houdt uw vleugels uitgebreid
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid
is ons een goede wacht.

2. Zegen dit huis, waarin uw licht
de duisternis weerspreekt,
waar dromen worden tot gebed
dat ooit uw Rijk aanbreekt,
waar uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van uw Geest geniet
en zich reisvaardig maakt.
 


4. Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn
biedt Gij uw loofhut aan!
Roep ons tot pelgrims die van hier
              gezegend verder gaan.
*Pelgrimsgebed:

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.


Vader God U kent mijn naam
(U kent mij) van binnen en van buiten
mijn grootspraak en mijn klein verdriet
mijn vasthouden aan alles wat vergaat

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my.

U kent mijn vrees en mijn hoop
het pad dat ik blootsvoets loop
dat pad hebt U allang bereid
U effent het pad voor mij

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Alle pelgrims gaan weer naar huis
elke zwerver komt weer thuis
ik verdwaal steeds op de grote weg
zoekend naar Uw herberg

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan

Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

Moeder God U kent mijn waan
mijn ego en mijn rechte rug
de draak waartegen ik blijf vechten
U wijst mij altijd weer de weg

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.

U hebt mij met uw licht gezegend
dat licht strooi ik op iedereen
alleen U weet hoe mijn toekomst zal zijn
ik heb niets, U maakt mij rijk

Alle perlgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Alle pelgrims gaan weer naar huis
elke zwerver komt weer thuis
ik verdwaal steeds op de grote weg
zoekend naar Uw herberg 
terug