ANBI gemeente ANBI gemeente

Algemene gegevens Protestantse kerk Steggerda, Vinkega en De Hoeve behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Protestantse gemeente  Lindestreek te Steggerda
Telefoonnummer (facultatief): 0561 433275
RSIN/Fiscaal nummer: 002669079
Website adres: http://gemeentelindestreek.protestantsekerk.net
E-mail:
Adres: Olderberkoperweg 1
Postcode: 8391 TE
Plaats: Noordwolde
Postadres: Olderberkoperweg 1
Postcode: 8391 TE
Plaats: Noordwolde
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het be- stuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeen- ten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op.
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenoot- schap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeen- te Lindestreek te Steggerda.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad elf leden, die wor- den gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrent- meesters telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De ker- kenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zo wel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangele- genheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar le- denadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op                                           www.protestantsekerk.nl/visienota

In Over ons vindt u het beleidsplan 2016-2021 van onze gemeente.


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechts positie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werk- zaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij wa- ken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten wor- den gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  € 193.500  € 226.241   € 207.039  
Bijdragen gemeenteleden  €   31.700  €  28.972  €   34.746
Subsidies en overige bijdragen van derden  €     3.442  €    3.442  €    3.442
Totaal baten  €  228.842  € 258.655  €  245.227

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   85.902    €   87.648    €   85.290  
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €    22.150  €     2.815  €   27.994
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   10.900  €   10.095  €   10.642
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €    48.315  €   31.570  €   63.083
Salarissen (koster, organist e.d.)  €     7.225  €     7.983  €    5.715
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €   19.700  €     5.576  €    4.007
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   34.650  €   57.391  €   42.229
Totaal lasten  €  228.842  € 203.078  €  238.960
       
Resultaat (baten - lasten) €   €    55.577  €     6.267

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van mo numentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van ker- kelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
De lasten van de kerkelijke gebouwen zijn t.o.v. de begroting fors gestegen door een gron- dige renovatie het dak van de kerk in Steggerda. In verband hiermee is er een extra bedrag onttrokken aan het fonds onderhoud gebouwen. Ook is de post ontvangen subsidies hier- door een fors bedrag hoger dan in de begroting was vermeld. 

terug