Beleidsplan Beleidsplan
Inleiding
De Protestantse Gemeente Lindestreek is februari 2011 ontstaan door een samen- voeging van de Hervormde Gemeente Steggerda-Vinkega-De Hoeve en de Hervormde Gemeente van Noordwolde. De Protestantse Gemeente Lindestreek is een plattelands- gemeente in de burgerlijke gemeente Weststellingwerf die de volgende dorpen omvat: Steggerda, Vinkega, De Hoeve, Noordwolde, Oosterstreek en Zandhuizen. Daarnaast kent zij nog enige leden die buiten de gemeentegrenzen woonachtig zijn, met name in Wolvega.
 
Missie
De Protestantse Gemeente Lindestreek wil vanuit het Woord van God bouwen aan een levendige gemeente (van jong tot oud) die open en wervend is. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, bouwen aan Gods Koninkrijk in deze wereld.
 
Karakteristiek
De Protestantse Gemeente Lindestreek laat zich kenschetsen als een midden-ortho doxe gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij heeft een open karakter wat blijkt uit dat iedereen welkom is en mee mag doen ongeacht leeftijd, sekse of seksu- ele oriëntatie. Het heilige avondmaal staat open voor zowel belijdende als doopleden. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen hun huwelijk in de kerk laten inzegenen.
 
Ledenaantallen
 
Leeftijd Belijdende leden Doopleden Overige geadministreerden
0-10 0 29 9
11-20 0 37 1
21-30 0 33 12
31-40 8 30 3
41-50 13 22 9
51-60 36 26 23
61-70 38 19 18
71-80 52 9 12
81-90 22 3 7
91-100 3 0 4
totaal 172 208 98
 
Ledenaantallen per 15 april 2016
 
De Landelijk Kerk voert momenteel veranderingen door in de organisatiestructuur van de kerk (Project Kerk 2025), hierdoor is het lastig aan te geven of de Gemeente Lindestreek als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. Ook los van deze veranderingen zal de Gemeente Lindestreek over haar eigen toekomst moeten nadenken.
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de Gemeente Lindestreek een kleine en vergrijzende gemeente is (bijna 40% van de belijdende en doopleden is 61 jaar en ouder). Dit houdt in dat steeds minder mensen beschikbaar zijn voor het vele vrijwilligerswerk binnen de gemeente. Tot op heden levert dit nog geen problemen op, maar is wel een punt van aandacht voor de toekomst.
 
Aandachtspunten:
 • Blijvende waardering voor het vele werk dat de vrijwilligers verrichten.
 • Nadenken over toekomst van de Protestantse Gemeente Lindestreek.
 
 
Kerkenraad
Aan de Protestantse Gemeente Lindestreek is één fulltime predikant verbonden. Verder kent de kerkenraad 4 ouderlingen, 4 diakenen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester die geen zitting heeft in de kerkenraad. De verkiezing van ambtsdragers vindt in de even jaren in de maand januari plaats. De kerkenraad kent op dit moment geen vacatures. Het blijkt wel steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden. De komende jaren moet er rekening worden gehouden met vacatures binnen de kerkenraad.
 
Eredienst
 
Elke zondag wordt er afwisselend in Steggerda en Noordwolde een kerkdienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten op Biddag voor gewas en arbeid, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag, Kerstavond (in De Duker in Noordwolde), Eerste Kerstdag en op Oudejaarsavond. In samenspraak met de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwolde gaat de predikant van Gemeente Lindestreek voor in één van de drie diensten aan de Spokeplas in Noordwolde. Samen met HH. Petrus en Paulusparochie organiseert zij op derde advent een oecumenische Kerstzangdienst in Steggerda.
 
In de kerkdiensten wordt er gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling, Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, en van een beamer. De schriftlezingen worden door een lector (gemeentelid) verzorgd. De gemeentezang wordt meestal begeleid door een organist, maar ook wordt in een aantal diensten de samenzang begeleid door bijvoorbeeld c.m.v. Crescendo uit Steggerda. Verder brengt de leeftijd van de organisten met zich mee dat er naar nieuwe organisten moet worden omgekeken. Op dit moment volgen twee gemeenteleden lessen kerkorgel.
 
De opbouw van de diensten kent veelal een traditionele opbouw, d.w.z. volgens de oecumenisch-protestantse orde van dienst zoals die in het Dienstboek voorkomt.
 
Evenals in veel andere gemeenten neemt ook in de Protestantse Gemeente Lindestreek het zondagse kerkbezoek af. Wat echter vooral in het oog springt, is dat jongere generaties nauwelijks de zondagse eredienst bijwonen. Dit is naar de toekomst een punt van grote zorg.
 
Aandachtspunten:
 • Hoe houden we jeugd/jongere generaties betrokken bij de kerk? Hoe maken we kerkdiensten voor hen aantrekkelijk?
 • Grotere variëteit aan diensten en binnen diensten. Bij dit laatste valt onder andere te denken aan koren en muziekgroepen die hun medewerking aan kerkdiensten verlenen, maar misschien moeten we ook wel vaker out of the box denken.
 
Kerkrentmeesterlijk beheer
 
De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft 3 kerkgebouwen, 2 verenigingsgebouwen, 1 pastorie en 3 begraafplaatsen in haar bezit. Het kerkgebouw in De Hoeve is aan de kerkdienst onttrokken en wordt verhuurd. De begraafplaats van Vinkega is recentelijk overgedragen aan de Stichting Behoud Finkegea. De begraafplaats van Noordwolde is in een aparte stichting ondergebracht, die stichting draagt zorg voor beheer en exploitatie. Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. Voor beide kerken geldt dat de kosters hun werk op vrijwillige basis doen. Ook het schoonmaken van de kerkgebouwen en verenigingsgebouwen gebeurt door vrijwilligers. Financieel is de gemeente gezond en hoeft zich wat dat betreft voor de nabije toekomst geen zorgen te maken.
 
Het college van kerkrentmeesters kent twee ouderling-kerkrentmeesters, een kerkrentmeester, een boekhouder en twee personen die toezien op de staat van onderhoud van de gebouwen in Steggerda en Noordwolde, waarvan één persoon tevens ouderling-kerkrentmeester is.
 
Het College van Kerkrentmeesters beheert 253 hectare land. De gronden in eigendom worden in principe niet verkocht. Het sluiten van pachtovereenkomsten en het innen van de pacht loopt via het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG).
 
Voor uitgebreide toelichting over de beheerszaken van het college van kerkrentmeesters, zie bijlage.
 
Aandachtspunten:
 • Wat doen we met het vermogen van de gemeente?
 • Hoe laten we gemeenteleden hun financiële verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat er vanuit de gemeente gebeurt?
 • Onderzoek naar mogelijkheden om ook andere activiteiten in de kerkgebouwen te organiseren.
 
Diaconie
Het college van diakenen omvat vier leden. Behalve het collecteren tijdens de kerkdiensten en het assisteren bij de viering van het heilig avondmaal is het college verantwoordelijk voor de materiele hulp die vanuit de gemeente wordt geboden.
 
De diaconie haalt haar inkomsten grotendeels uit grondbezit. Het college bezit op dit moment 62.5690 hectare land. De gronden in eigendom worden in principe niet verkocht. Het sluiten van pachtovereenkomsten en het innen van de pacht wordt geregeld door de penningmeester van de diaconie.
 
Aandachtspunten:
 • Het diaconaal bewustzijn binnen de gemeente vergroten.
 • Inzichtelijk maken welke diaconale projecten en doelen worden gesteund.
 
 
Kinderen / jeugd
 
De Protestantse Gemeente Lindestreek kent een jeugdraad die bestaat uit de jeugdouderling en jeugddiaken. Daarnaast zijn er ook andere betrokken bij de kinderen en jeugd binnen de gemeente.
 
Voor de jongste kinderen is er elke zondag crèche tijdens de kerkdienst. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst, welke gehouden worden tijdens de erediensten van kerkelijke feestdagen, in de adventstijd, 40-dagentijd en nog een aantal zondagen door het jaar. Streven is om in ieder geval eenmaal per maand kindernevendienst te houden. De gemeente kent veel kleine kinderen en zoals het zich nu laat aanzien blijft dat de komende jaren ook zo. Op dit moment is er voldoende leiding en loopt de kindernevendienst goed wat opkomst betreft.
 
Catechese wordt momenteel niet gegeven. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit weer op te starten. Vanuit de jeugdraad worden er wel activiteiten opgezet om de (middelbare school) jeugd bij de kerk te betrekken. Ondanks het gevarieerde aanbod van activiteiten, niet altijd kerkgebonden, is de belangstelling vanuit deze groep gering.
 
Aandachtspunten:
 • Continuïteit met betrekking tot de kindernevendienst.
 • Zoeken naar manieren om de jeugd bij het geloof en de kerk betrokken te houden.
 
Pastoraat
 
Het pastoraat wordt in de Protestantse Gemeente Lindestreek verzorgd door de predikant, pastorale ouderlingen (op dit moment één persoon) en contactpersonen. Omdat er slechts één pastorale ouderling is, is er bijstand in het pastoraat middels een emeritus predikant. Pastoraat bij geboorte en sterven en het zgn. crisispastoraat neemt de predikant voor zijn rekening. Ook contactpersonen onderhouden het contact vanuit de gemeente met oudere gemeenteleden, chronisch zieken en brengen een bezoek na geboorte.
 
Vijfmaal per jaar is er Pastoraal Beraad waarin de zaken aangaande het pastoraat binnen de gemeente worden besproken. Daarnaast organiseert het Pastoraal Beraad ook de gezellige ouderenmiddag eind januari/begin februari.
 
Ook hier geldt dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden die in het pastoraat werkzaam willen zijn.
 
Aandachtpunten:
 • Voorkomen dat alleen de inner circle van de gemeente pastorale aandacht krijgt.
 • Motiveren van gemeenteleden om namens de gemeente bezoekwerk te willen doen.
 
Vorming en Toerusting
 
De Protestantse Gemeente Lindestreek heeft voor een kleine gemeente een uitgebreid aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting. Behalve avonden waarin onderwerpen aan de orde komen die direct verband houden met het geloof, worden er ook culturele, creatieve en actieve activiteiten aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn de creatieve middagen in De Kosterije voor ouderen en het liturgisch bloemschikken in het Anker. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is goed te noemen. Ook mensen van buiten onze gemeente bezoeken deze bijeenkomsten.
 
Aandachtspunten:
 • Hoe kunnen we meer mensen interesseren voor het aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting?
 
Oecumene
 
De Protestantse Gemeente Lindestreek onderhoudt contacten met de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwolde en met HH. Petrus en Paulusparochie in Steggerda. Met de vGK Noordwolde wordt eenmaal per jaar overleg gevoerd. Samen met de vGK worden de Spokeplasdiensten, de kerstmarkt in Noordwolde en de Kerstsamenzang op Kerstavond in de Duker in Noordwolde georganiseerd. Ook op het gebied van het jeugdwerk wordt er gekeken naar de mogelijkheden om samen te werken. De Gemeente Lindestreek organiseert samen met HH. Petrus en Paulusparochie zes bijeenkomsten Mediteren langs de weg in de 40-dagentijd, de tentdienst tijdens het dorpsfeest in Steggerda, de Kerstzangdienst en één gezamenlijke kerkdienst.
 
Aandachtspunten:
 • Het intensiveren van de samenwerking met HH. Petrus en Paulusparochie in Steggerda en de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde.
 
Communicatie
 
De interne communicatie gebeurt middels kerkblad en website. De externe communicatie middels website en persberichten. Binnen de gemeente wordt veelal informeel of indirect gecommuniceerd. Dit behoeft verbetering zodat er adequater gereageerd kan worden op urgente zaken.
 
Aandachtspunten:
 • Afspraken rondom communicatie moeten worden geformaliseerd.
 
Missionaire gemeente
 
De Protestantse Gemeente Lindestreek doet elk jaar mee aan Tsjerkepaed. Beide kerkgebouwen worden in de zomermaanden opengesteld voor publiek. Daarnaast zijn er tentoonstellingen in de kerk waar relatief veel mensen op afkomen. Rondom Kerst is er in de kerk van Noordwolde een kerststallententoonstelling (ook basisscholen uit Noordwolde brengen bezoek aan deze tentoonstelling), elk jaar wordt er een Kerst-inn in Steggerda georganiseerd en is de kerk vertegenwoordigd op de Kerstmarkt in Noordwolde. Door middel van beide evenementen presenteert de gemeente zich aan de omgeving. Hetzelfde geldt voor de Spokeplasdiensten, en jaarlijkse Kerstsamenzang op Kerstavond in De Duker in Noordwolde. Hierbij wordt samengewerkt met diverse muziekverenigingen en scholen om zo een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
 
Aandachtspunten:
 • Continuering van bovengenoemde activiteiten.
 • Nadenken hoe we ook anderszins ons als kerk aan de omgeving kunnen manifesteren.
 

 Bijlage
 
COLLEGE KERKRENTMEESTERS
De financiële en materiële verantwoordelijkheid berust bij het College van Kerkrentmeesters. Dit college is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en behoeft voor de rechtshandelingen genoemd in artikel 9 van ordinantie 11 instemming van de kerkenraad.
 
Visie
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële zin te scheppen om het vieren, leren en dienen vorm en inhoud te geven. Van deze drieslag behoren vooral de voorwaardenscheppende activiteiten voor het vieren en leren tot de taak van het college van kerkrentmeesters.
 
Bezit: te verdelen in grond en financiële middelen
Voor de uitvoering van zijn taak heeft het College van Kerkrentmeesters de beschikking over inkomsten uit het grondbezit en financiële beleggingen.
 
De grootte van het grondbezit van het College van Kerkrentmeesters is per 1 juni 2016 253 hectare. Het betreft grond die wordt verpacht aan ofwel in erfpacht is.
 
Uitgangspunten hierbij zijn:
de gronden in eigendom worden in principe niet verkocht;
de gronden worden bij voorkeur bij afloop van de pacht opnieuw verpacht aan de zittende pachter of aan gemeenteleden; de erfpacht gronden kunnen via inschrijving worden uitgegeven.
een pachter mag niet onderverhuren met uitzondering van wisselbouw;
pachtgrond van het College van Kerkrentmeesters kan eventueel geruild worden, maar dan binnen de gemeente Weststellingwerf;
stopt het bedrijf omdat er bijvoorbeeld geen opvolger is, dan mag de pachter het niet onderverhuren;
het gepachte land mag doorgaan van vader/moeder op zoon/dochter;
er wordt met behulp van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) gezorgd dat de pachtsom op peil blijft. Het KKG draagt ook zorg voor het innen van de pacht, sluiten van pachtovereenkomsten, bemiddeling bij verpachting.
 
Beheer en middelen
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle drie uitgangspunten toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting, rekening en balans op die ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd.
Jaarlijks legt het College van Kerkrentmeesters op een gemeenteavond verantwoording af aan de gemeente over de inkomsten en de besteding van de middelen.
Het College van Kerkrentmeesters houdt de gemeente periodiek op de hoogte van de gang van zaken, de binnengekomen middelen, eventuele acties en de opbrengst van collecten.
 
Het financiële beleid van het College van Kerkrentmeesters is erop gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende begroting overlegd kan worden.
Het college draagt zorg voor een dekkende verzekering van de bezittingen en aansprakelijkheid. De verzekering van materiele zaken is ondergebracht bij Donatus.
 
Beheer onroerende zaken
Onderhoud en exploitatie van de onroerende zaken, waaronder de kerkelijke gebouwen met de inrichting en de omliggende gronden, de begraafplaatsen en de daarbij behorende baarhokjes, toegangswegen tot de kerkelijke gebouwen komen voor rekening van de kerkelijke gemeente.
 
Pastorie
De pastorie in Steggerda is een gemeentelijk monument, mip code: FR-WES-132a.
Voor de pastorie geldt een aparte regeling welke overeenkomt met de regelingen die gelden voor huur en verhuur. Daartoe worden afzonderlijke afspraken gemaakt met de bewoners van de pastorie. Het onderhoud van de tuin bij de pastorie is voor de desbetreffende bewoner.
 
Kerkgebouwen
Het kerkgebouw in Noordwolde is een rijksmonument, monumentnummer 38863. Om van de subsidie van de nieuwe instandhoudingregeling Brim voor de kerk gebruik te kunnen maken is er voor de periode 2012-2018 een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) ingediend  bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de periode 2019- 2025 dient in 2017 een nieuw verzoek te worden ingediend. Deze regeling geeft 65% subsidie op de kosten die vallen binnen dit plan. Om een en ander te regelen maakt het College van Kerkrentmeesters gebruik van de diensten van de Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen in Friesland. De kosten die deze stichting in rekening brengt vallen onder de subsidieregeling. In de kerk van Noordwolde staat een Van Damorgel, gebouwd in 1876. Dit orgel, een rijksmonument, is in 2008 gerestaureerd. Het onderhoud van dit orgel valt ook onder het PIP evenals de luidklok.
 
Het kerkgebouw van Steggerda is een gemeentelijk monument, mip code: FR-WES-132b.
In 2008 heeft aan het Flentrop orgel in Steggerda groot onderhoud plaatsgevonden.
 
Naast de tweewekelijkse kerkdiensten worden de kerken ook verhuurd voor begrafenissen, huwelijken en concerten. Het schoonhouden van de kerken wordt gedaan door vrijwilligers. De vrijwillige kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
 
De Kosterije en het Anker
De Kosterije en het Anker hebben tot doel het aanbieden van een accommodatie voor kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten. Het beheer en de verhuur van deze gebouwen is opgedragen aan een vrijwilliger in Noordwolde voor De Kosterije en een vrijwilliger in Steggerda voor het Anker. Beiden ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
De verhuur en prijzen worden door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld in overleg met de kerkenraad. In De Kosterije is een ruimte verhuurd aan de Stichting Begraafplaats Noordwolde e/o en een ruimte aan  Dorpsarchief Noordwolde (DAN). Aan het eind van elk jaar worden energie- en waterverbruik door de begraafplaats en het gebruik van andere faciliteiten in De Kosterije verrekend alsmede onderhoudskosten parkeerplaats en omgeving van De Kosterije dat door het hoveniersbedrijf wordt verricht.
 
Beheer roerende zaken
Deze zijn voor verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters tenzij anders beschreven.
 
Werkgever
Het contact met de predikant, kerkelijk werker, organisten, als ook met betaalde of onbetaalde vrijwilligers ten aanzien van beheer, kosterschap, schoonmaak van kerk en bijgebouwen, in Noordwolde, Steggerda en De Hoeve is de taak van het College van Kerkrentmeesters. Wel dient opgemerkt dat de functie van predikant valt onder de vrije beroepen en dat het College in die zin niet kan optreden als werkgever voor de predikant. Wel is het College van mening dat het bevorderlijk is voor de samenwerking om minimaal één keer per  jaar werkbesprekingen te voeren. Deze besprekingen zijn vertrouwelijk. Indien noodzakelijk en gewenst geldt deze regeling ook voor de andere functies/medewerkers.
 
Administratie
Het archief inzake de ledenregistratie, de financiële en de salarisadministratie bevinden zich in De Kosterije. Dit is ook het postadres van de gemeente. De archiefstukken voor 1945 zijn ondergebracht bij Tresoar in Leeuwarden of het Gemeentearchief in Wolvega.
De financiële administratie wordt gevoerd met behulp van het internet programma van Twinfield. De jaarrekening wordt opgemaakt door de KKA in Drachten.  De salarisadmini- stratie wordt door het bureau van de KKA te Barneveld gedaan.
 
Ledenregistratie
Het ledenbestand is met het ingaan van de fusie tot Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda opgeschoond. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. De gegevens worden verstrekt door het LRP van de PKN. Het LRP bestand is toegankelijk voor de ledenadministrateur, de predikant en de Lokaal Beheerder. (college van kerkrentmeesters)
 
Begraafplaatsen
De Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda heeft drie begraafplaatsen in eigendom, te weten in Steggerda, Noordwolde en De Hoeve.
De begraafplaatsen van Steggerda en De Hoeve zijn in eigen beheer en hebben voor de gemeente een tweeledige functie:
streven om kostendekkend te zijn, de meeropbrengsten komen ten goede aan het College van Kerkrentmeesters die deze middelen kunnen besteden ten dienste van de gemeente;
de begraafplaatsen van de kerkelijke gemeente staan ook ten dienste van het dorp en vormen als zodanig een verbinding tussen de kerk en het dorp. Iedereen kan en mag worden begraven op de begraafplaatsen van Steggerda en De Hoeve. De begraafplaats van Vinkega is gesloten en in 2015 verkocht.
op de begraafplaats van Steggerda en De Hoeve is de mogelijkheid om urnen te plaatsen.
 
Het algemene onderhoud bij de begraafplaatsen wordt uitgevoerd door een hoveniersbedrijf. Het beheer en de administratie van deze begraafplaatsen berust bij de Beheerscommissie begraafplaatsen Steggerda en De Hoeve.
De voormalige Protestantse Gemeente te Noordwolde heeft per 1 oktober 2010 de exploitatie en het beheer van de begraafplaats rondom de protestantse kerk in Noordwolde overgedragen aan de zelfstandige Stichting Begraafplaats Noordwolde en omstreken en verhuurt de begraafplaats voor € 1 aan de Stichting. Jaarlijks vindt er overleg plaats met het College van Kerkrentmeesters.
 
Doelen en aandachtspunten
Het College van Kerkrentmeesters realiseert zich dat de geldelijke vermogens het in de komende jaren nog steeds financieel mogelijk maken op dezelfde voet voort te gaan:
met het open houden van twee kerkgebouwen en twee kerkelijke bijgebouwen;
er plaats is voor een fulltime predikant.
Dit omdat de Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda een actieve gemeente is waar aandacht is voor jong en oud. Daarnaast wil ze ook kerk zijn in en voor de dorpen. Om dit te waarborgen in de geografisch zeer uitgestrekte gemeente is het van belang een fulltime predikant te hebben, die tevens een voortrekkersrol vervult.
 
 
 
terug