(Historietje) De kersttijd. (Historietje) De kersttijd.
De christelijke kerken, en vooral de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de kerstboom lange tijd geweerd. De kerstboom heeft met de inhoud van het christelijke kerstfeest niets te ma-ken. Opvallend genoeg zijn het juist hun negentiende-eeuwse geestverwanten die ervoor hebben gezorgd dat de kerstboom in Nederland ingang vond. In de 19e eeuw heeft het Réveil (een internationale opleving van het christelijke denken in het negentiende-eeuwse Europa) een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de kerstboom. Kenden in eerste instantie alleen rijke vrijzinnige protestantse gezinnen het gebruik van een spar in huis, de zondagsschool bezorgde hem brede populariteit. De zondagsschool, opgericht door figuren uit het Réveil, was niet alleen een geschikte manier om het evangelie te verspreiden maar ook om armen van middelen te voorzien. Sindsdien staat de kerstboom volgens sommige kerken symbool voor 'het Licht'.

Desondanks is er vanuit de christelijke kerken veel weerstand tegen de kerstboom geweest, omdat hij de aandacht zou afleiden van de wer-kelijke reden voor het feest: de geboorte van Jezus. Maar aan het begin van de 20ste eeuw was de kerstboom al in de hele wereld uitgegroeid tot een populaire traditie en met trots worden de fonkelende bomen met zelfgemaakte versieringen en verlichting elk jaar weer uitgestald. Bestonden de kerstboomversieringen in de Middeleeuwen uit kaarsen, gekleurd papier, appels en suikergoed, in de 17e eeuw werden er kerstballen gemaakt. Het was eigenlijk een wedstrijd wie de grootste glazen bol kon blazen. Deze werden dan in de deuropeningen gehangen en zouden de boze geesten verjagen. Later werden ze steeds lichter en kleiner en konden ze ook in de kerstboom, een stukje heidense geschiedenis kwam hiermee terug. De piek is geheel christelijk te noemen. Het is de ster die de drie koningen naar Jezus leidde. Vroeger brandde men dus kaarsen in de kerstboom.De heidenen hadden een Joelkaars. Hiermee vereerden ze de geboorte van de zon en spoorden de kaars (de zon) aan de aarde goed te verwarmen. De Christenen veran- derden dit weer. Zij gaven aan licht de betekenis van nieuw leven. Het kindje Jezus bracht licht en verlos sing naar de aarde. De kaars en de ster van Bethlehem zijn hier dus gelijken. Tegenwoordig hebben we gewone kerstverlichting. Ook in onze gemeente is het gebruik van een kerst-boom in huizen maar ook in de kerken gewoon. Al vele jaren is het de gewoonte dat een “grote dennen- boom” door één van de gemeen- teleden beschikbaar wordt gesteld. In de week na Sint- Nicolaas wordt deze versierd door een aantal vrijwil ligers. Uiterlijk met Driekoningen (6 januari) wordt de boom weggehaald.
Soms wordt wel eens gezegd dat het weghalen van de boom vóór Drie- koningen ongeluk zou brengen, doch deze opvatting lijkt minder wijdverbreid: veel Nederlan- ders doen de kerstboom rond de jaarwisseling al de deur uit.

Historietje
terug