(Historietje) Handelingen des kerkeraads van Steggerda (Historietje) Handelingen des kerkeraads van Steggerda
Dat waren voor die tijd hoge boetes, voor het niet of te laat verschijnen in de kerkenraad vergadering. Maar die boetes waren nog klein vergeleken bij de boete die men opgelegd kreeg als men zonder geldige reden bedankte voor het bekleden van een ambt.

In 1836 is een B.A. de Boer verkozen tot diaken met eenparige stemmen. Een week later wordt een buitengewone vergadering belegd omdat mijnheer de Boer verkoos te bedanken voor het ambt van diaken. Het reglement op het kerkbe-stuur wordt voorgelezen en er wordt onderzocht of hij reden had voor vrijstelling. De door hem genoemde redenen blijken van gener waarde te zijn. Aan genoemde B.A. de Boer wordt het artikel voorgelezen waarin staat dat elk bedanken zonder reden op een boete van f 25, - komt te staan. Dan wordt gevraagd of hij daarmee genoegen neemt. Hij belooft de f 25, - te betalen aan de administrerend diaken en wordt volgens de wet voor vijf achtereenvolgende jaren van zijn benoeming als diaken ontslagen.

De heer B.A. de Boer wordt in 1843 ouderling. Bij die verkiezing staakten de uitgebrachte stemmen twee keer, zodat het lot moest beslissen. En het lot viel op B.A. de Boer. (dit artikel staat in het boekje: Kleine historie van Steggerda, Vinkega en De Hoeve) In de 19e eeuw werd je voor het ambt voorge-dragen en, bij goedvinden van het kerkbestuur, gekozen. Je mocht niet weigeren als je ge-vraagd werd om een ambt te bekleden.

In deze tijd is het moeilijk om ambtsdragers te vinden die, voor de duur van vier jaar, een taak in de organisatie van de kerk op zich willen ne-men. Het is dan ook heel bijzonder dat onze ke-Protestantse Gemeente Lindestreek dit jaar weer gemeenteleden, vooral ook jonge leden, bereid heeft gevonden om de “schouders” eronder te zetten.

terug