zondag 26 juni 2022 om 9.30 uur te Steggerda

kerkdienst
Voorganger(s): Ds. A.C. Meesters

Welkom en mededelingen

Lied
213:1,2,3 (Morgenglans der eeuwigheid)

Groet en bemoediging

Lied
158b (2x) (Een schoot van ontferming is onze God)

Gebed om ontferming

Lied
885:1,2 (Groot is uw trouw, o God)

Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing:
Handeling 27:1-13

Lied 107:1 (Gods goedheid houdt ons staande)

Schriftlezing: Handelingen 27:14-26

Lied 107:11,12

Schriftlezing: Handelingen 27:27-44

Lied 107:9,10

Prediking

Orgelspel

Lied
93:1,2,3,4 (De Heer is koning, Hij regeert altijd)

Bericht van overlijden

Voorbeden

Collecte

Klaarmaken van de avondmaalstafel

Nodiging


Lied 377:1,2,4 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Tafelgebed:

v.            De Heer zal bij u zijn.
a.            De Heer zal u bewaren.
v.            Verheft uw harten.
a.            Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v.            Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a.            Hij is onze dankbaarheid waardig.

v. Met recht en reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd
want ‘Ik zal er zijn’ is uw Naam,
in hemel en op aarde, uw belofte
voor heel ons bedreigde bestaan.
Gij hield al zo veel van ons
toen wij nog niet wisten van U;
Gij had ons al antwoord gegeven,
nog voor wij tot U riepen;
Gij hebt ons gezocht en gevonden,
telkens als wij U hadden verlaten.
Zo blijft Gij in uw barmhartigheid
ons leven behoeden en dragen,
totdat het voltooid zal zijn bij U.
Daarom voegen wij ons in het koor
van allen die uw Naam belijden
en uw beloften bezingen:

Lied 405:4 (Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig)

Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

v. Gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die ons uw aangezicht
van nabij heeft doen oplichten;
die ons verward, verloren bestaan
met U ten volle heeft verzoend;
die in zijn ontferming ons
ten einde toe heeft liefgehad;

die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

a.            Zijn dood gedenken wij,
                zijn opstanding belijden wij,
                zijn toekomst verwachten wij.
                Maranatha.

v. Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest
over dit brood en over deze wijn,
en over ons die deze tekenen ontvangen.
Moge het lichaam en bloed van Christus
voor ons worden tot leven dat niet vergaat
en ons verenigen met elkaar en bovenal met hem
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden:

a.            Onze Vader …..

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Dankzegging

Afruimen van de avondmaalstafel

Lied 425
(2x) (Vervuld van uw zegen)

Zegen
 

terug