zondag 5 juni 2022 om 9.30 uur te Noordwolde

Pinksteren
Voorganger(s): Ds. A.C. Meesters

Welkom en mededelingen

Lied 68:1,7 (God richt zich op, de vijand vlucht)

Groet, bemoediging en drempelgebed:

Vg.         Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, in de heilige Geest.
Gem.    Amen.
Vg.         Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gem.    die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.         O God, keer U naar ons toe
Gem.    en doe ons weer leven met hart en ziel.
Vg..        Laat ons, o Heer, uw liefde zien
Gem.    en geef ons uw heil.
Vg.         O Heer! – hoor ons gebed
Gem.    en laat ons geroep tot U komen.
Vg.         Amen.

Aansteken van de Bijbelkaarsen

Lied 683:1,2,3,4 (’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest) – Crescendo

Gebed

Lied
107:1,7 (Gods goedheid houdt ons staande)

Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Ruth (door Anouk)

Lied ‘Ruth’

Schriftlezing: Johannes 14:23-29 (door lector)

Lied 670:1,2,3,6,7 (Kom Schepper God, o heilige Geest) – Crescendo

Prediking

Muzikale bijdrage van Crescendo

Afscheid van de kindernevendienst

Lied 687:1,2,3 (Wij leven van de wind) – Crescendo

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Lied 675:1,2 (Geest van hierboven) – Crescendo

Zegen
 

terug