zondag 12 juni 2022

kerkdienst
Voorganger(s): de heer J. Koops, Kollum

Welkom en mededelingen

Intochtpsalm
: Psalm 8: 1, 3 en 4 
(uit: De Nieuwe Psalmberijming – zie bijlage hieronder)

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Toelichting op het thema van de dienst
We zingen lied: 848: 1 t/m 4 (Al wat een mens te kennen zoekt)
 
Kyriëgebed 

Glorialied: Lied 305 (alle 3) Alle eer en alle glorie

Gebed van de zondag

1e schriftlezing:  Spreuken 8: 22 – 31

Zingen: Lied 849 (alle 3) Zoek de wegen van de wijsheid

2e schriftlezing: Johannes 3: 1-16

Zingen: Lied 333 (3 keer) Kom Geest van God,

Overdenking
Orgelspel

Zingen: Lied 834 (alle 3) Vernieuw Gij mij,

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 315 (alle 3) Heb dank, o God van alle leven
Zegen

Orgelspel

Intochtslied Psalm 8 in De Nieuwe Psalmberijming: 1, 3 en 4
Heer, onze Heer, uw naam is groot en machtig.
Alles wat u geschapen hebt is prachtig.
U maakt uw glorie wereldwijd bekend.
De hemel laat ons weten wie u bent.

Als ik de maan en sterren zie daarboven,
kan ik het wonder bijna niet geloven
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt.
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt?

U hebt de mens haast als een God verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.
U legt de schepping aan zijn voeten neer.
De hele wereld heeft hij in beheer.

Collecte bij de uitgang is bestemd voor Binnenlands diaconaat van Kerk in Actie

Berichten
Zondag 19 juni,  in verband met dorpsfeest is er een oecumenische dienst in de feesttent te Steggerda; aanvang 11.00 uur. Welkom vanaf 10.30 uur met koffie
Voedselbank
Het product van de maand juni: tandenborstels, tandpasta, sla dressing,tomatenketchup
En ook andere producten zijn van harte welkom     


 

terug