zondag 5 maart 2023 om 10.00 uur te Noordwolde

tweede zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): ds. G. van den Dool uit Vledder
Organist: Adriaan Oudkerk

Welkom en mededelingen

Zingen:
Psalm 25a: 1

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Zingen
: Psalm 25a: 2 

De bijbelkaarsen worden aangestoken.

Uitleg van de liturgische bloemschikking


Gebed om ontferming

Zingen: Lied 281: 1 en Tussentijds lied 9: 8,10,11,13,14
1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

8 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison!

10 Toon ons uw Zoon als bron van licht,
als weerglans van uw aangezicht: Kyrie eleison!

11 Dat ieder die zich tot Hem wendt
de gloed van uw genade kent: Kyrie eleison!

13 Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison!

14 Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison!


WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT  (DE SCHRIFTEN GAAN OPEN)

Gebed om Woord en Geest

Het Veertigdagenproject, lezing en zingen projectlied  
(organist: projectlied wordt gezongen op melodie lied 635: 2 coupletten)
De kinderen gaan naar hun eigen viering.

Exodus 24: 12 – 18
De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal Ik je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’ 
Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 

Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. 
Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’
Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. 
Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 
Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.


Exodus 34: 29,30 (Herziene Statenvertaling)
En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEER met hem gesproken had.
Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, zie, de huid van zijn gezicht glansde. 
Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.


Zingen: Tussentijds lied 149: 1,2 (mel. Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’)
1 Op de berg van het verbond 
daalt een vuur, een licht van boven
uit de open hemelmond  en een wolk ervoor geschoven;
en het volk erom geschaard  staat en staart.

2 Want het licht der eeuwigheid
is voor ons gezicht verborgen:
Gij in uw barmhartigheid geeft ons daglicht elke morgen
en wij leven op gezag   dag aan dag.


Mattheüs 17: 1-13
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, 
die met Jezus in gesprek waren.  Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:
‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon (Genesis 22:2), in Hem vind Ik vreugde (Jesaja 42:1).  Luister naar Hem!’ (Deuteronomium 18:15) Toen de leerlingen dit hoorden, 
werden ze overvallen door een hevige angst  en wierpen ze zich ter aarde. 
Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang.’ 
Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ De leerlingen vroegen Hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’  Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad en herstelt alles.
En Ik zeg jullie dit: Elia is al gekomen,
maar in plaats van hem te erkennen hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ 
Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.


Zingen: Tussentijds lied 149: 3,4
3 Midden in de wereldtijd, in het heilig evangelie,
staat Gij in uw heerlijkheid 
schoon en blinkend als een lelie,
zelfs geen koning Salomo    straalde zo.

4 Davids Zoon en Zoon van God: deze zal Messias heten, 
ons bevrijden uit de dood naar de wet en de profeten. 
Mozes en Elia gaan     naast Hem staan.


Uitleg en verkondiging
Na de orgelmeditatie zingen we: Tussentijds lied 149: 5,8,10 

5 Alle eng'len loven Hem, want hij zal de tocht volbrengen in de stad Jeruzalem en het vuur zal Hem verzengen
en de duisternis als steen    om Hem heen.

8 Zonder uitzicht op de troon, 
slechts het woord in onze oren:
"Dit is mijn geliefde Zoon, hoor Hem, Hij is uitverkoren",
gaan wij mee door de woestijn,    't moest zo zijn.

10 Als het eenmaal Pasen is, 
heeft de aarde Hem voor ogen die de eerste_en laatste is 
en zij looft Hem opgetogen,
want de uittocht is volbracht uit de nacht.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerkrentmeesterlijk beheer
Slotzang: Lied 543: 1,2,3 (op de melodie van lied 864 ‘Laat ons de Heer lofzingen’) 
Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen AMEN
Orgelspel

Uitgangscollecte is bestemd voor Zending

Berichten 
Zondag 12 maart: dienst in de kerk te Steggerda met ds. Alco Meesters als voorganger. Aanvang 10.00 uur.
Na de dienst is het koffieconcert van Crescendo in het Anker
Voedselbank
Het product van de maand maart:  
groente in pot of blik, houdbare melk, thee, broodbeleg. En natuurlijk alles wat u wilt geven is welkom zoals aardappels, koffie
Oecumenische vieringen  --  mediteren langs de weg
In de Veertigdagentijd worden, in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie van Steggerda, wekelijks op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur gebedsvieringen gehouden.  Alle vieringen zijn in de PKN kerk te Steggerda. De vastenmaaltijd ( 21 maart) is in het Anker. Voor deze vieringen bent u allen van harte uitgenodigd.
Data:  7 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april
Dinsdag 7 maart is er een High Tea middag voor 70+; in het Anker
Zaterdagmiddag 18 maart: gezellige middag voor alle vrijwilligers en belangstellenden in de kerk te Noordwolde; inloop 14.30 uur; met optreden van Sander Metz

 

terug