zondag 3 september 2023 om 9.30 uur te Noordwolde

Viering heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. A.C. Meesters

Welkom en mededelingen

Lied 273:1,2,5 (Loof God, die zegent al wat leeft)

Groet en bemoediging

Lied 86:1,4 (Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden)
 
Gebed


Lied 903:1,2,3 (Zou ik niet van harte zingen) 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: 2 Koningen 17:24, 29-34

Lied 113:1,2 (Prijs, halleluja, prijs de Heer)

Schriftlezing: Lucas 17:11-19

Acclamatie: Lied 339f
 
Prediking

Orgelspel

 
Lied 1005:1,2,3,4,5 (Longing for light, we wait in darkness) (beamer) 

Voorbeden

Avondmaalscollecte: Fryslân voor Moldavië
Klaarmaken van de avondmaalstafel
 
Nodiging

Lied 377:1,2,4 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Tafelgebed (gelezen en gezongen): Lied 403d (Die wij kennen als een Vader)
 Die wij kennen als een Vader,
die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder –
 
Zingen: ‘Gij louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!’
 
Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.
 
Zingen: ‘Gij louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!’
 
Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade
zingen wij hier:
 
Zingen: ‘Gij louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!’
 
Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne,
dit Licht in ons duister,
dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart,
gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
 
Zingen: ‘Hij, Licht uit Licht, woord van den beginne, Jezus Messias!’
 
Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen,
is het Licht dat ons vooruit gaat.
 
Zingen: ‘Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias!’
 
Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde:
zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
 
Zingen: ‘Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!’
 
Erfgenamen van zijn vrede,
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn,
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.
 
Zingen: ‘Gij louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!’
 
Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankzegging
Afruimen van de avondmaalstafel

 
Lied 838:1,2,4 (O grote God die liefde zijt)

Zegen

Orgelspel

De uitgangscollecte
is bestemd voor  kerkrentmeesterlijk beheer
 
Zaterdag 9 september: Open Monumentendag; beide kerken zijn open van 13.30 uur – 17.00 uur
Voedselbank
Het product van de maand september: groente in pot of blik, soep in blik of zakje of stazak. En natuurlijk alles wat u wilt geven is welkom.Collecte:               Fryslân voor Moldavië
Collecte uitgang:   Kerkrentmeesterlijk Beheer

 

terug