zondag 17 september 2023 om 9.30 uur te Noordwolde

Kerkdienst
Voorganger(s): De heer B. de Boer, Bolsward

Welkom en mededelingen

Aanvangslied
139: 1 en 2

Groet en bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
door Jezus Christus de Heer, in de heilige Geest.
A: AMEN
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON

Gebed

Lied
106: 1 en 2 

Gebed bij de opening van de Schrift

1 e Lezing:
Exodus 32: 7 t/m 14

Lied 103: 3 en 4

2 e Lezing: Matteüs 18: 21 t/m 35

Lied 796: 1 en 2  (met noten a.u.b.)

Overdenking

Orgelspel


Lied 115: 1, 2 en 3 (met noten a.u.b.)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Slotlied
838: 1 en 2

Wegzending/zegen

Voorganger:        De heer B. de Boer, Bolsward
Collecte uitgang: Werelddiaconaat

terug