zo 4 feb 2018  om 10.00 uur te Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst (Aftreden en bevestiging ambtsdragers)

Bevestiging ambtsdragers)
 
 Lied 280:1,4,5 (De vreugde voert ons naar dit huis)
 
Groet en bemoediging:
 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, in de heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat Hij begon.
 
Lied 8:1,3,4,6 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)
 
Gebed voor de nood in de wereld
 
Lied 117a:1,2 (Gij volken loof uw God en Heer)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Hebreeën 11:1-13
 
Lied 728:1,2,3 (De heiligen ons voorgegaan)
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 344:1,2,3 (Wij geloven één voor één)
 
Afscheid aftredende ambtsdragers
 
Lied 90:8 (Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen)
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
 
Lied 362:1,2,3 (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát)
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader
 
Collecte
 
Lied 416:1,2,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 
Zegen

Collecte uitgang: Werelddiaconaat
Peuteroppas:      Aly Heinsma
Bijzonderheden: Aftreden en bevestiging ambtsdragers
                        Koffiedrinken in het Anker 

terug