(Historietje) Stukje geschiedenis kerk Steggerda (Historietje) Stukje geschiedenis kerk Steggerda
Toen zou door de zelfstandige parochiekerk aansluiting zijn gezocht bij het tussen 1309 en 1500 onafhankelijke Stellingwerf, land van de “Vrije Friezen” (Stellingwerf ontleent haar naam aan de stellingen; zij oefenden het bestuur uit). In 1517 ontstonden West- en Ooststellingwerf.
De Hervormde Gemeente in Steggerda is ontstaan in 1727 en bestond uit de dorpen: Steggerda en Finkega. Het dorp De Hoeve bestond nog niet. In 1727 komen in Wolvega de griet-man, Duco van Haaren, en gecommitteerden uit Noordwolde, Boyl, Steggerda en Finkega bijeen. Tijdens die bijeenkomst worden afspraken en de “regelingen” gemaakt voor de stichting van een zelfstandige kerkelijke gemeente Steggerda en Finkega. Het traktement van de te beroepen predikant bedraagt 450 carolusgulden per jaar. Ook wordt een pastorie gebouwd.Op de huidige locatie stond al een kerk die in 1708 herbouwd is. In 1739 worden kerk en klokkenstoel gerestaureerd. Het jaartal 1739, in ijzeren letters, vindt u op de zuidmuur van de kerk terug. De kerken van Steggerda en Vinkega staan vrij eenzaam in het land. Het vermoeden is dat vele eeuwen geleden de oorspronkelijke dorpen rondom de kerk hebben gelegen. De typische lintbebouwing van deze agrarische dorpen is nog steeds zichtbaar. Steggerda was lange tijd een turfdorp. In de 18e eeuw maakte het dorp een grote bloei door ten gevolge van de in de 17e eeuw begonnen verveningen. Toen dit ophield, begon in 1780 de welvaart te dalen. Velen trokken weg uit de toen geheten grietenij Stellingwerf Westeijnde.

Bij het ontstaan van de Hervormde Gemeente in Steggerda, in 1727, was de taal Stellingwerfs. De Saksische invloed was toen erg groot.
Het Stellingwerfs wordt nog steeds gesproken.

 
terug